DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
5. Списание 'Съвременна хуманитаристика' / Magazine 'Contemporary Humanitaristics' >
2020 Брой 1 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1036

Заглавие: ТЕОРЕТИЧНИ И ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ ПРОЕКЦИИ НА ДОБРА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА КАТО ИЗИСКВАНЕ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА III ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
Други Заглавия: THEORETICAL AND PRACTICAL-APPLIED PROJECTIONS OF GOOD PEDAGOGICAL PRACTICE AS A REQUIREMENT FOR AWARDING THE III PROFESSIONAL-QUALIFICATION DEGREE
Автори: Алексиева, Мария
Ключови Думи: образование
качество
продължаващо образование
квалификация
педагогичека специализация
добра педагогическа практика
педагогически специалисти
кариерно развитие
education
quality
continuing education
qualification
pedagogical specialization
good pedagogical practice
pedagogical specialists
career development
Issue Date: 2020
Издател: Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, ул. "Сан Стефано" №62
Цитиране: https://www.bfu.bg/uploads/pages/sh-1-2020.pdf
Серия/Отчет но.: 2020 Брой 1;с. 37-50
Резюме: Учителите имат ключова роля при реализацията на качествените промени в образованието. Наблюдения сочат, че непрекъснато се повишават изискванията към тяхната академична подготовка и продължаващото им обучение. В Наредба No 15 на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти са регламентирани условията и редът за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Заложена е идеята за повишаване на авторитета и социалния статус на учителя. На педагогическите специалисти се дава възможност за продължаващо обучение, което е пряко свързано с кариерното развитие. Лансира се идеята, че по-високата квалификация е условие за кариерно израстване. Представянето на добра педагогическа практика, с която се свързва защитата на дипломната работа за финализиране на професионално-педагогическа специализация, въз основа на което се присъжда трета професионално-квалификационна степен е ориентирано към представяне на цялостен педагогически или технологичен модел, който осигурява единството между пряката педагогическа практика на педагогическия специалист, потребностите на децата/ на учениците и равнището на професионална компетентност.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1036
ISSN: 1313-9924
Appears in Collections:2020 Брой 1

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Мария Алексиева.pdf610,06 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback