DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
3. Списание 'Бизнес посоки' >
2020 Брой 1 BG >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1064

Заглавие: КОНВЕРГЕНЦИЯ В РАЗХОДНИТЕ КОМПОНЕНТИ НА БВП НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОЗОНАТА
Други Заглавия: CONVERGENCE OF THE GDP EXPENDITURE COMPONENTS IN BULGARIA TO THE EUROZONE
Автори: Величков, Николай
Ключови Думи: структурна конвергенция
икономическа интеграция
Еврозона
structural convergence
economic integration
Eurozone
Issue Date: 2020
Издател: Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, ул. "Сан Стефано" №62
Серия/Отчет но.: 2020 Брой 1 BG;с. 54-65
Резюме: This paper analyzes the expenditure structure of Bulgaria's GDP by comparing it to that of the Eurozone and traces the presence or absence of convergence processes.In addition to the expenditure structure of GDP, the dynamics and relative importance of the individual expenditure components are studied and their independent convergence processes evaluated. The results show that the period up to 2008 is characterized by a tendency for increasing divergence, with net exports showing the strongest distancing from the European Monetary Union. After 2009, the negative tendency of divergence of the expenditure structure of Bulgaria's GDP from that of the Eurozone turns into a positive one – towards convergence, including in terms of expenditure components.
Описание: В статията се анализира разходната структура на БВП на България, като се съпоставя с тази на Еврозоната и се проследява наличието или отсъствието на конвергентни процеси. Наред с разходната структура на БВП като цяло се изследва и динамиката и относителната значимост на отделните разходни компоненти и се прави оценка на техните самостоятелни процеси на сближаване. Резултатите свидетелстват, че за времето до 2008 г. е характерна тенденция към нарастване на дивергенцията, като нетният износ демонстрира най-силно изразено отдалечаване спрямо европейския валутен съюз. След 2009 г. отрицателната тенденция към раздалечаване на разходната структура на брутния продукт на България с тази на Еврозоната се преобръща в положителна – към сближаване, в т.ч. и по отношение на обособените разходни елементи.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1064
ISSN: 1312-6016 (Print)
2367-9247 (Online)
Appears in Collections:2020 Брой 1 BG

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Николай Величков.pdf771,57 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback