DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
2. Издания на БСУ от международни конференции / Collection of Papers of BFU from International Conferences >
2020. Дигитални трансформации, медии и обществено включване >
Мултидисциплинарните иновации и пандемията >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1095

Заглавие: ТРУДЪТ ПРЕЗ ХХI ВЕК. НОВИ УМЕНИЯ И НОВИ ФОРМИ НА ЗАЕТОСТ
Автори: Василева, Евгения
Ключови Думи: заетост
безработица
производителност на труда
човешки капитал
избор на заетост
технологична промяна
JEL: E24, J00, J21, J24
(un)employment
labor productivity
human capital
skills
occupational choice
technological change
Issue Date: 2020
Издател: Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, ул. "Сан Стефано" №62
Серия/Отчет но.: Издание 2020;с. 29-36
Резюме: Beyond direct job creation in an algorithm and technology economy, it is important whether automation leads to new types of jobs and how the labor and working conditions change. The processes of aging and the disappearance of professions are recognizable, but there is no unambiguous evidence what the new professions will be in their place. It’s all a matter of imagination without a clear concept yet. New forms of employment, which are already part of the labor market, are neither new professions nor new skills, but through their analysis, certain opportunities and risks can be outlined. The purpose of the report is namely to analyze the strengths and weaknesses of emerging new forms of employment in the digital economy and algorithms. First, the potential for automating through algorithms of each work activity will be analyzed and the potential effects on work, society, and personality from doing so. Second, trends in the emergence of new professions, new job skills and related education will be presented. Third, several new forms of employment will be analyzed in comparative terms – employee sharing, job sharing, casual work, crowd employment and portfolio work. Finally, some conclusions will be outlined as to what the opportunities and challenges of the 21st century's work are.
Описание: Извън прякото създаване на работни места в икономика на алгоритми и технологии, е важно дали автоматизиацията води до възникването на нови типове работа и как се променя трудът и условията на труд. Процесите на остаряване и изчезване на професии са разпознаваеми, но никой все още няма идея, какви ще бъ дат новите професии на тяхно място. Всичко е въпрос на въображение без все още да има ясна концепция. Новите форми на заетост, които вече са част от пазара на труда по същността си не са нито нови професии, нито нови умения, но посред ством техния анализ, могат да се очертаят определени възможности и рискове. Целта на доклада е именно да анализират силните и слабите страни на появяващите се нови форми на заетост в икономиката на дигиталните технологии и на алгоритмите. Първо, ще бъде анализиран потенциала за автоматизирането на всяка трудова дейност чрез алгоритми и потенциалните ефекти за труда, обществото и личността от това. Второ, ще се представят тенденциите за възникване на нови професии, новите трудови умения и образованието, свързано с тях. Трето, ще бъдат анализирани в сравнителен план няколко нови форми на заетост – споделяне на служители, споделяне на длъжности, непостоянна заетост, заетост чрез онлайн платформа и работа с повече възложители. Накрая, ще се очертаят някои обоб щения за това, какви са възможностите и предизвикателствата пред труда на ХХI век. Ключови думи: заетост/безработица, производителност на труда, човешки капитал, избор на заетост, технологична промяна.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1095
ISBN: 978-619-7126-92-1
Appears in Collections:Мултидисциплинарните иновации и пандемията

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Евгения Василева.pdf437,95 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback