DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
2. Издания на БСУ от международни конференции / Collection of Papers of BFU from International Conferences >
2020. Дигитални трансформации, медии и обществено включване >
Решения в психологията и педагогиката, стимулирани от дигитализацията на средата >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1109

Заглавие: СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ УЧИЛИЩЕТО-РОДИТЕЛИТЕ И СЕМЕЙНАТА ОБЩНОСТ – НЕОБХОДИМОСТ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ
Други Заглавия: COOPERATION BETWEEN THE SCHOOL-PARENTS AND THE FAMILY COMMUNITY - NEED AND POSSIBILITIES FOR IMPLEMENTATION
Автори: Александрова, Станка
Ключови Думи: училище
учители
класна общност
семейство
родители
семейна общност
стилове на възпитание
модели за сътрудничество
планиране
форми за сътрудничество с родителите
school
teachers
class community
family
parents
family community
parenting styles
models of cooperation
planning
forms of cooperation with parents
Issue Date: 2020
Издател: Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, ул. "Сан Стефано" №62
Серия/Отчет но.: Издание 2020;с. 133-140
Резюме: The cooperation of the family and the school is a social necessity for both institutions. In our country, many schools are planning joint activities with the participation of families, taking steps to introduce new forms of interaction, looking for ways to enrich the content of the forms used. The publication presents theoretical aspects of the interactions school - parents and family community.
Описание: Сътрудничеството на семейството и училището е социална необходимост и за двете институции. У нас в много училища се планират съвместни дейности с участие на семействата, правят се стъпки към въвеждане на нови форми на взаимодействие, търсят се пътища за обогатяване на съдържателната страна на използваните форми. В публикацията се представят теоретични аспекти на взаимодействията училище - родители и семейна общност
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1109
ISBN: 978-619-7126-92-1
Appears in Collections:Решения в психологията и педагогиката, стимулирани от дигитализацията на средата

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Станка Александрова.pdf432,33 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback