DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
2. Издания на БСУ от международни конференции / Collection of Papers of BFU from International Conferences >
2021. Съвременни управленски практики XI: Интелигентната специализация в десетилетието на свързаността и автоматизацията >
Панел 3 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1218

Заглавие: COMPARATIVE ANALYSIS OF THE COSTS FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE COUNTRY
Други Заглавия: СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА
Автори: Toshkov, Angel
Zhecheva, Veselina
Nikolova, Evgeniya
Ключови Думи: R&D
statistical data analysis
regions
district
funding
fields of science
education
gender
НИРД
анализ на статистически данни
региони
област
финансиране
области на науката
образование
пол
Issue Date: 2021
Издател: Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, ул. "Сан Стефано" №62
Серия/Отчет но.: Издание 2021;с. 191-197
Резюме: The report presents summarized statistical data on research and development (R&D) in the period 2000-2018 in the Republic of Bulgaria. Summary data are presented graphically by various criteria - statistical regions, districts and municipalities, by size of enterprises, by sources of funding, by fields of science and by types of expenditures. Data on the employment of staff by gender in categories, staff engaged in R&D, by sectors, by statistical regions, by fields of science, by level of education, staff engaged in R&D - general and researchers are presented. A sample is also presented for researchers by age groups and gender in the public sector and the higher education sector, by size of enterprises, as well as for budget expenditures for R&D for socio-economic purposes. The data are analyzed, and conclusions are made about the development trends of research and development in the study period. An analysis, comments and conclusions have been made regarding the distribution of R&D investments in the country. The main conclusion is that the expenditures for research and development in the studied period increase but remain strongly unbalanced and are among the lowest in the EU in relation to the size of the national economy and the gross domestic product of Bulgaria.
Описание: В доклада са изнесени обобщени статистически данни за научноизследователската и развойната дейност (НИРД) в периода 2000-2018 г. в Република България. Обобщени данни са представени в графичен вид по различни критерии – статистически райони, области и общини, по големина на предприятията, по източници на финансиране, по области на науката и по видове разходи. Представени са данни за заетостта на персонала по пол в категории, персонал зает с НИРД, по сектори, по статистически райони, по области на науката, по степен на образование, персонал, зает с НИРД – общо и изследователи. Представена е извадка и за изследователи по възрастови групи и пол в държавен сектор и сектор висше образование, по големина на предприятията, както и за бюджетни разходи за НИРД по социално-икономически цели. Данните са анализирани и са направени изводи относно тенденциите на развитие на научно-изследователската и развойна дейност в изследвания период. Направени са анализ, коментари и изводи относно разпределението на инвестициите в НИРД в страната. Основният извод е, че разходите за научноизследователска и развойна дейност в изследвания период нарастват, но остават силно дебалансирани и са сред най-ниските в ЕС спрямо размера на националната икономика и брутния вътрешен продукт на България.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1218
ISSN: 1313-8758
Appears in Collections:Панел 3

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Angel Toshkov, Veselina Zhecheva, Evgeniya Nikolova.pdf746,82 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback