DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
1. Годишници на БСУ / BFU Yearbooks >
2019 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1261

Заглавие: ИНОВАТИВНОТО УЧИЛИЩЕ – (НЕ)ОБХОДИМОСТ, ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОМЯНА ИЛИ АЛТЕРНАТИВЕН МОДЕЛ В БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Други Заглавия: THE INNOVATIVE SCHOOL - (NO) CIRCUMSTANCES, THE POSSIBILITY OF CHANGE OR AN ALTERNATIVE MODEL IN BULGARIAN EDUCATION
Автори: Алексиева, Мария
Ключови Думи: иновация
иновативно училище
образование
учене
знания
умения
отношения
ценности
компетентностен подход
трансверсален подход
innovation
innovative school
education
learning
knowledge
skills
values
competence approach
transversal approach
attitudes
Issue Date: 2019
Издател: Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, ул. "Сан Стефано" №62
Цитиране: https://www.bfu.bg/uploads/pages/godishnik-xl-2019.pdf
Серия/Отчет но.: TOM XL;с. 134-155
Резюме: An innovation is considered strategic when it goes beyond the particular school in which it occurs, when it inspires other organizations to apply it in a similar way to their own capabilities and conditions. Only with sufficient quantitative accumulation of innovations in the educational process in any Bulgarian school can we speak of a qualitative change in Bulgarian education. At present, the main innovative policies in education are aimed at transition: - from a classroom centered to the teacher in a classroom centered on the student; - from a single path of acquiring knowledge, skills and attitudes, to multiple paths; - from a unified media environment to a multimedia environment; - from isolated work, to work in collaboration between pedagogical specialists; - from delivery of information to exchange of information; - from passive listening in the classroom to active dialogue in it; - from a fragmented introduction of information technology to a close link between ICT and new educational theories for teaching and learning.
Описание: Счита се, че една иновация е стратегическа, когато излиза извън рамките на конкретното училище, в което се случва, когато вдъхновява и други организации да я прилагат по сходен начин спрямо собствените си възможности и условия. Само при достатъчно количествено натрупване на иновации в образователния процес във всяко едно българско училище можем да говорим за качествена промяна в българското образование. Към настоящия момент основните иновативни политики в образованието са насочени към преход: - от класна стая центрирана към учителя в класна стая, в центъра на която е ученика; - от един единствен път на придобиване на знания, умения и отношения, към мно жество пътища; - от единна медийна среда към мултимедийна среда; - от изолирана работа, към работа в сътрудничество между педагогическите специалисти; - от доставка на информация, към обмен на информация; - от пасивно слушане в класната стая към активен диалог в нея; - от откъслечно въвеждане на информационните технологии към тясна връзка между ИКТ и нови образователни теории за преподаване и учене.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1261
ISSN: 1311-221X
Appears in Collections:2019

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Мария Алексиева.pdf673,99 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback