DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
5. Списание 'Съвременна хуманитаристика' / Magazine 'Contemporary Humanitaristics' >
2018 Брой 1 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1321

Заглавие: СТЕРЕОТИПИТЕ – НЕВИДИМИТЕ ГРАНИЦИ, КОИТО РАЗДЕЛЯТ ХОРАТА
Други Заглавия: STEREOTYPES – THE INVISIBLE BOUNDARIES THAT DIVIDE PEOPLE
Автори: Проданов, Михаил
Ключови Думи: стереотипи
SCM-модел
„ориентация към социално превъзходство“ (SDO)
малолетни и непълнолетни правонарушители
stereotypes
SCM-model
„social dominance orientation“ (SDO)
juvenile delinquents
Issue Date: 2018
Издател: Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, ул. "Сан Стефано" №62
Цитиране: https://www.bfu.bg/uploads/pages/sh-1-2018.pdf
Серия/Отчет но.: Издание 2018 Брой 1;с. 48-60
Резюме: The paper concerns with the function of stereotypes in the interpersonal communication. A study on stereotypical perceptions to delinquent children in a sample of students is presented. According to this purpose, the method which is based on the model SCM (Fiske et al., 2002) is used. The hypothesis for a link between individual feature „social dominance orientation“ and the formation of stereotypical thinking to children with asocial and antisocial behavior is tested. The survey results show that there is no correlation between „social dominance orientation“ and the dimensions of the stereotypes related to the delinquent children – „warmth“ and „competence“. Also, there were no effects on the stereotypical thinking related to gender of the respondents. Interpretation of results outlines the need for specialized training aimed at overcoming the negative stereotypes as a barrier to the effective work of professionals dealing with corrective and preventive action.
Описание: Статията е посветена на ролята на стереотипите в общуването между хората. Представено е изследване върху стереотипните възприятия на извадка от студенти за децата с противообществени прояви. За целта е използван метод, който се базира върху модела SCM(Fiske et al., 2002). Проверена е хипотезата за връзка между индивидуалната черта „ориентация към социално превъзходство“ и формирането на стереотипно мисленe за децата с асоциално и антисоциално поведение. Резултатите от изследването показват, че няма корелация между „ориентацията към социално превъзходство“ и дименсиите на стереотипите за децата с противообществени прояви – „топлота“ и „компетентност“. Не са установени ефекти върху стереотипното мислене, свързани с пола на изследваните лица. Интерпретацията на резултатите очертава нуждата от специализиран тренинг, насо чен към преодоляване на негативните стереотипи като пречка за ефективната работа на професионалистите, занимаващи се с корекционна и превантивна дейност.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1321
ISSN: 1313-9924
Appears in Collections:2018 Брой 1

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Михаил Проданов.pdf527,95 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback