DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Списание 'Съвременна хуманитаристика' / Magazine 'Contemporary Humanitaristics' >
2019 Брой 1 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1331

Заглавие: ИНТЕГРАТИВНИ ВРЪЗКИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ОКОЛЕН СВЯТ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В 1 КЛАС
Други Заглавия: INTEGRATED EDUCATION IN NATURE STUDIES, MATHEMATICS AND INFORMATION TECHNOLOGY IN YEAR 1
Автори: Христова, Даниела
Сребрева, Таня
Георгиева, Веселина
Ключови Думи: интегративен подход
околен свят
математика
информационни технологии
безопасност на движението
integrative approach
environmental Studies
mathematics
Information Technology
traffic safety.
Issue Date: 2019
Издател: Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, ул. "Сан Стефано" №62
Цитиране: https://www.bfu.bg/uploads/pages/SH-1-2019.pdf
Серия/Отчет но.: Издание 2019 Брой 1;с. 59-66
Резюме: This report proposes methodological ideas for the application of integrative links in the elementary school teaching process in the subjects of Environmental Studies, Mathematics and Information Technology. They are based on solving practical problems that require simultaneous work in several subject areas enhancing the knowledge and skills of young students through teamwork and responsibility. The cross-curricular relationships that are created determine the integrative learning of the subjects content which in turn contributes to the students preparation according to the key competences inherent in the personal development of young students in first grade. The integrated knowledge of the three subjects provides an upgraded image of traffic safety in the minds of the students developing social and civic competences at the same time.
Описание: В настоящия доклад се предлагат методически идеи за приложение на интегративни връзки в процеса на обучение в началното училище по учебните предмети Околен свят, Математика и Информационни технологии. Те се базират на решаване на практически задачи, изискващи едновременна работа в няколко предметни области и повишаващи знанията и уменията на малките ученици чрез работа в екип и поемане на отговорности. Реализираните междупредметни връз ки обуславят интегративното усвояване на учебното съдържание по отделните учебни предмети, което допринася за подготовката на учащите се съобразно клю човите компетентности, заложени в личностното развитие на малкия ученик в първи клас. Включването на знания по трите учебни предмета осигурява надграждане на цялостния образ в съзнанието на ученика за безопасност на движението, като развива социални и граждански компетентности.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1331
Appears in Collections:2019 Брой 1

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Даниела Христова, Таня Сребрева, Веселина Георгиева.pdf753,09 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback