DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
3. Списание 'Бизнес посоки' >
2019 Брой 1 BG >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1336

Заглавие: ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОДИТА КАТО ЮРИДИЧЕСКИ КОНТРОЛ
Автори: Христозов, Христо
Ключови Думи: одит
финансов одит
вътрешен одит
регулаторен одит
сертификационен одит
финансов контрол
административен надзор
конфликт между принципал-агент
корпоративно управление
регулиране на стопанската дейност
саморегулиране
Issue Date: 2019
Издател: Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, ул. "Сан Стефано" №62
Цитиране: https://bjournal-bfu.bg/uploads/pcategory/2019_1_bg.pdf
Серия/Отчет но.: 2019 Брой 1 BG;с. 30-38
Описание: Развитието на одита като форма на юридически контрол е свързано с търсенето на решения на проблема „Приципал-Агент“ в управлението. В съвременната теория на управлението публичното регулиране на стопанската дейност се основава на връзката между принципал и агент, в която последният бива насърчаван (чрез стимули и / или санкции) да действа в подкрепа на целите на приципала. Такива взаимоотношения съществува навсякъде, където потребности от време, знания, или опит мотивират отделни лица или организации да определят другите да действат от тяхно име, както когато работодателите да наемат служители, законодателни органи възлагат задължения по изпълнението на изпълнителните органи, или стандартизиращите организации възлагат на одитори да проверяват съответствието. Необходимостта принципалите да делегират на агенти, които притежава информация, недостъпна за тези принципалите се смята за един от най- основните динамики в съвременното управление Независимо от дали тези участници са свързани с публичния или частния сектор, предизвикателството е, че принципалите се опитват да се принуждават агентите да действат от тяхно име и в техен интерес. Различните приложения на одита като вид юридически контрол определят особеностите на неговата правна регулация. Одитът се извършва от специализирани органи, служители и независими професионалисти, чиито правен статут са предмет на специално регулиране. Съществена особеност представлява и регламентацията на процедурите, по които се осъществява одитът: 1) законово регламентация и 2) международни одитни стандарт. Одитът е предмет и на само-регулация, осъществявана на различни нива - например по отношение на финансовия одит - от Института на дипломираните експерт счетоводители, по отношение на вътрешния одит - Институт на вътрешните одитор. ът като вид финансов контрол има за обект парите и имуществата в рамките на финансовата система (публичните финанси), както и средствата и имуществата с публично предназначение. Одит се извършва за целите административния надзор върху стопанската дейност за спазване на нормативни изисквания, които са установени при административно регулиране на съответната стопанска дейност при условията на чл. 3, ал. 3 и 4 от Закона за ограничаване на административното регулиране и контрола върху стопанската дейност. Одитът е един от основните механизми на корпоративното управление, чрез който се регулират както хоризонталните конфликти (между контролиращи собственици и неконтролиращи лица), така и вертикалните конфликти (между собствениците и ръководството) и външните конфликти (между собствениците и външните лица, предоставили ресурси - служители, кредитори, облигационери, местните общности). Одиторите имат принос за изграждане на доверие, че пазарите, особено на финансовите пазари функционират оптимално.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1336
ISSN: 1312-6016 (Print)
2367-9247 (Online)
Appears in Collections:2019 Брой 1 BG

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Христо Христозов.pdf1,81 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback