DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
6. Юридически сборник >
2019 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1392

Заглавие: МИГРАЦИЯ И МИГРАЦИОННИ ПРОЦЕСИ. ФАКТОРИ И ПОДБУДИ ЗА МИГРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ
Други Заглавия: MIGRATION AND MIGRATION PROCESSES. FACTORS AND MOTIVES FOR MIGRATION IN BULGARIA
Автори: Деливерски, Йордан
Ключови Думи: мигранти
миграционни процеси
миграционни фактори
икономически фактори
предизвикателства
Migrants
migration processes
factors for migration
economical factors
challenges
Issue Date: 2019
Издател: Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, ул. "Сан Стефано" №62
Цитиране: https://www.bfu.bg/uploads/pages/Uridiceski%20sbornik-2019.pdf
Серия/Отчет но.: ТОМ XXVI;с. 290-295
Резюме: The evolution of mankind from its origin to this day is tightly linked to the migration of large groups of people from their home land to other territories. The unifying motive of all migration processes, above all, is the intention to meet the physiological needs of people and their need for security. Migration is a combination of different territorial relocations of the population leading to change of residence. Migration is one of the most urgent issues of our time, given the fact that millions of people are moving from their home land in search of security, better working conditions and better quality of life. This article examines and presents the main factors and motives leading to the presence of migration processes in Bulgaria.
Описание: Еволюцията на човечеството от неговото възникване до днес е неразривно свързана с преселението на огромни маси от хора от родните им места към други територии. Обединяващият мотив на всички миграционни процеси е стремежът преди всичко за задоволяване на физиологическите потребности на хората и потребността им от сигурност. Миграцията е съвкупност на различни по своята същност териториални премествания на населението, които водят до промяна на местожителството. Миграцията е един от най-неотложните за решаване въпроси на нашето време, предвид обстоятелството, че милиони хора бягат от родните си страни в търсене на сигурност, по-добри работни места и по-добро качество на живот. Настоящия доклад разглежда и изследва основните фактори и подбуди водещи до наличие на миграционни процеси в България.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1392
ISSN: 1311-3771
Appears in Collections:2019

Files in This Item:

File Description SizeFormat
290_295jur_sbornik-2019.pdf319,04 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback