DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
6. Юридически сборник >
2018 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1424

Заглавие: РАЗВИТИЕТО НА ПРАВИЛОТО ЗА ЧИСТО ВЪТРЕШНО ПОЛОЖЕНИЕ В СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА НА СЪДА ОТНОСНО ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ НА ИКОНОМИКАТА В СВЕТЛИНАТА НА ДЕЛОТО ULLENS DE SCHOOTEN
Автори: Банков, Стефчо
Ключови Думи: правило за чисто вътрешно положение
пазарни свободи
тест за свързващ фактор
преюдициални решения
вътрешни случаи
purely internal situation rule
market freedoms
the linking factor test
preliminary reference rulings
internal cases.
Issue Date: 2018
Издател: Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, ул. "Сан Стефано" №62
Цитиране: https://www.bfu.bg/uploads/pages/sbornik_uristi_2018.pdf
Серия/Отчет но.: ТОМ XXV;с. 153-165
Резюме: In its recent jurisprudence the CJEU has changed its approach towards the purely internal situation rule applicable in the context of the market freedoms. From the 1990s onwards the Court has showed a greater leniency in accepting that certain cases fall within the scope of Union law, as compared to in the years before. This has been done in various ways, depending on the specific fundamental freedom at stake in the case, but always resulted in a relaxing of the fulfilment of the test used for determining whether a case falls within the scope of a market freedom – the linking factor test. More specifically, nowadays the Court seems to be accepting that hypothetical future scenarios are sufficient to bring a case within the scope of EU law even though the underlying facts of the case do not satisfy the test, or even to rule in cases which clearly do not fulfil some of the conditions of the test. The overall change of approach towards the purely internal rule can also be seen in an issue of jurisdiction, and not scope, which is still however relevant. This is the fact that the Court has begun issuing preliminary reference rulings in purely internal cases whereby the question referred is in reality hypothetical. It will be claimed that the CJEU does so without requiring sufficient proof by the domestic court that an EU law interpretation is required.
Описание: В неотдавнашната си юриспруденция Съдът на ЕС промени своя подход към правилото за чисто вътрешно положение, приложимо в контекста на пазарни те свободи. От 1990 г. насам Съдът проявява по-голяма снизходителност, като приема, че определени случаи попадат в приложното поле на правото на Съюза в сравнение с предишните години. Това се прави по различни начини, в зависимост от специфичната основна свобода в случая, но винаги води до отпускане на изпълнение то на теста, използван за определяне дали даден случай попада в обхвата на свобо да на пазара – тест за свързващ фактор. По-конкретно, в настоящия момент Съдът изглежда приема, че хипотетичните бъдещи сценарии са достатъчни, за да приведат дело в обхвата на правото на ЕС, въпреки че фактите по делото не удов летворяват изпитанието или дори да се произнесат в случаи, които очевидно не из пълняват някои от условията на теста. Цялостната промяна в подхода към чисто вътрешното правило може да се разглежда и в областта на компетентността, а не в обхвата, който все пак е относим. Това е фактът, че Съдът е започнал да из дава преюдициални запитвания в чисто вътрешни случаи, с които преюдициалният въпрос в действителност е хипотетичен. Ще се твърди, че Съдът на ЕС прави то ва, без да изисква от националния съд достатъчно доказателства, че се изисква тълкуване на правото на ЕС.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1424
ISSN: 1311-3771
Appears in Collections:2018

Files in This Item:

File Description SizeFormat
153_165jur_sbornik-2018.pdf335,61 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback