DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
6. Юридически сборник >
2018 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1426

Заглавие: ПРИЕМСТВО В ПРОЦЕСА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 227 ОТ ГПК ПРИ СМЪРТ НА СТРАНА. ОСОБЕНОСТИ СПОРЕД ВИДА НА ИСКА. ПРОБЛЕМИ В ТЕОРИЯТА И В СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА
Автори: Тороманова, Ася
Ключови Думи: видове искове
правоприемство
types of claims
succession
Issue Date: 2018
Издател: Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, ул. "Сан Стефано" №62
Цитиране: https://www.bfu.bg/uploads/pages/sbornik_uristi_2018.pdf
Серия/Отчет но.: ТОМ XXV;с. 173-184
Резюме: The article treats succession in the event of death of a litigant in the course of a lawsuit. In which case the successors can continue the lawsuit, does continuing the trial depend on the type of claim. It dwells on the problems conserning the legal interest from the claim. The presence or absence of dependancy between succession under the procedure law and inheritance under material law stipulated in the inheritance law. Practice from the supreme court of cassation is quoted.
Описание: Настоящото изследване е посветено на процесуалното приемство по случай на смърт на страна, обособено според вида на иска, с който е сложено началото на производството, започнато с участието на наследодателя – дали искът е установителен, осъдителен или конститутивен. Мотивите да бъде разгледана въз можността за правоприемство според вида на исковата защита, се мотивира с интересните проблеми, които такова разграничаване поставя. Те нямат строго процесуален характер, напротив, поставят за разглеждане и интересни материални въпроси и за сетен път показват неразривната връзка между материята и процеса, който й дава живот. Някои от засегнатите проблеми са: правният интерес като процесуална предпоставка и претърпява ли той промени вследствие настъпило правоприемство; наличие или липса на взаимосвързаност между материалноправното и процесуалноправното правоприемство. Проблемите на законното приемство при юридическите лица, втората хипотеза, която чл. 227 от ГПК урежда, стоят различно. Светлината при тях се поставя не в зависимост от вида на исковата защита, а се свързва с проблемите, касаещи реорганизацията, следвана от универсално приемство или прекратяването и заличаването на юридическото лице и последиците за висящия процес. Поради горното, видът на иска, отнесен към проблемите на правоприемството във висящо дело, е разгледан за случаите на приемство на страната на физическо лице единствено.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1426
ISSN: 1311-3771
Appears in Collections:2018

Files in This Item:

File Description SizeFormat
173_184jur_sbornik-2018.pdf324,53 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback