DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Годишници на БСУ / BFU Yearbooks >
2021 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1438

Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГЛОБАЛНИТЕ ВЕРИГИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДОБАВЪЧНА СТОЙНОСТ - КОНЦЕПТУАЛНИ, ТЕОРЕТИЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ
Други Заглавия: THE RESEARCH OF GLOBAL VALUE CHAINS - CONCEPTUAL, THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS
Автори: Димов, Сава
Ключови Думи: global value chains
digital economy
smiling curve
factory of the future
internal logistics
models of interaction
digital technologies
german-russian initiative
factory of the future
digital factory
intelligent factory
virtual factory
JEL Codes: F01, F15, O14, O31
Issue Date: 2021
Издател: Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, ул. "Сан Стефано" №62
Серия/Отчет но.: ТОМ XLIV;с. 96-115
Резюме: The high-priority topics to be taken into consideration are the integration processes in the creation of global value chains, in particular - the concept of global value chains, value creation activities, the construction of global chains, the driving forces of integration in global value chains, types of governance in global value chains and some examples of value-added trade. The object of analysis is the possibilities of Germany as a European leader in digital cooperation with the Russian Federation. For this purpose, a brief overview of the state of the Russian digital economy, possible digital areas of cooperation between Russia and Germany, the Russian-German initiative for digitalization of the economy and the German-Russian concept of „Factory of the Future“ in the context of accelerated digitalization of the Russian economy. Key words: global value chains, digital economy, smiling curve, factory of the future, internal logistics, models of interaction, digital technologies, german-russian initiative, factory of the future, digital factory, intelligent factory, virtual factory.
Описание: Високоприоритетните теми, които трябва да бъдат взети под внимание, са интеграционните процеси при създаването на глобални вериги на стойност, в частност – концепцията за глобалните вериги на стойността, дейностите по съз даване на стойност, изграждането на глобалните вериги, движещите сили на интеграцията в глобални вериги на стойност, видове управление в глобалните вериги на стойност и някои примери за търговия с добавена стойност. Обект на анализ са възможностите на Германия като европейски лидер в цифровото сътрудничество с Руската федерация. За целта е направен кратък преглед на състоянието на руската цифрова икономика, възможните цифрови области на сътрудничество между Русия и Германия, руско-германската инициатива за дигитализация на икономика та и немско-руската концепция за „Фабрика на бъдещето“ в контекста на ускорената дигитализация на руската икономика.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1438
ISSN: 1311-221X
Appears in Collections:2021

Files in This Item:

File Description SizeFormat
96_115Godichnik2021-XLIV.pdf578,67 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback