DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
6. Юридически сборник >
2021 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1466

Заглавие: СДРУЖАВАНЕТО – ПО-ДОБРАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАЩИТА НА ПУБЛИЧНИТЕ ПРАВА
Други Заглавия: ASSOCIATION - A BETTER OPPORTUNITY TO PROTECT PUBLIC RIGHTS
Автори: Георгиев, Боян
Ключови Думи: култура на сдружаване
право на сдружаване
гражданското общество
администрация
европейско законодателство
административно-процесуален кодекс
Issue Date: 2021
Издател: Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, ул. "Сан Стефано" №62
Серия/Отчет но.: ТОМ XXVIII;с. 50-60
Резюме: Indeed, the civil society in our country is a heavy abstraction, historically and ideologically burdened. In the literature we find an endless series of different opinions on the scope and functions of civil society, on its relations with the state. The culture of association is a scientifically and socially debated topic, especially in the context of our comparison with Europe. The right of association is a fundamental right in the group of political rights and freedoms, commercial rights and personal rights. This right combines the liberal idea of individual freedom with the collectivist idea of uniting the efforts of more people to achieve certain goals; the exercise of the right of association is an expression of free will. The administration is a powerful power machine, against which the individual, standing in less organized forms of social life, is always relatively powerless. A way out of this inequality, from this dependence of the citizens on the administration, can and does try to offer the modern European legislation, gradually received in our country after our accession to the European Union. The main codifying normative act in this direction is the Administrative Procedure Code.
Описание: Наистина гражданското общество у нас е тежка абстракция, исторически и идеологически обременена. В литературата намираме безкрайна поредица от различни мнения по обхвата и функциите на гражданското общество, по отноше нията му с държавата. Културата на сдружаването е научно и обществено раз исквана тема, особено в контекста на съизмерването ни с Европа. Правото на сдру жаване е основно право, отнасяно в групата на политическите права и свободи, на стопанските права и на личните права. Това право съчетава либералната идея за свобода на индивида с колективистичната идея за обединяване усилията на повече хора за постигане на определени цели; упражняването на правото на сдружаване е израз на свободна воля. Администрацията е могъща властна машина, срещу която личността, стояща в по-малко организирани форми на социалния живот, е винаги относително безсилна. Изход от това неравенство, от тази зависимост на гражданите от администрацията може и опитва да предложи съвременното европейско законодателство, поетапно реципирано у нас лед присъединяването ни към Европейския съюз. Основният кодифициращ нормативен акт в тази посока е Административнопроцесуалният кодекс.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1466
ISSN: 1311-3771
Appears in Collections:2021

Files in This Item:

File Description SizeFormat
50_60Jur_sbornik_2021.pdf316,14 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback