DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
6. Юридически сборник >
2021 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1482

Заглавие: ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ ЗНАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ
Други Заглавия: USE OF COMPUTER KNOWLEDGE IN THE PREPARATION OF MODERN ELECTROTECHNICAL EXPERTISE
Автори: Симионов, Радослав
Ключови Думи: Еlectrical engineering expertise
commercial measuring instrument
IT technologies
Issue Date: 2021
Издател: Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, ул. "Сан Стефано" №62
Серия/Отчет но.: ТОМ XXVIII;с. 204-212
Резюме: The development of IT technologies and their application in modern energy has led to a faster change of external devices compared to those used for domestic purposes. The various projects implemented by the electricity distribution companies and the change of ownership of the meters for electricity metering have made it possible for modern digital electricity meters to enter the practice. They work in parallel with the still available electromechanical and hybrid measuring instruments. The intelligent energy networks required in modern technology also require modern means for measuring and regulating the flows of consumed electricity. The controlled microprocessor electricity meters introduced by the electricity distribution companies are the first step in the construction of such intelligent energy networks.
Описание: Развитието на IT технологиите и тяхното приложение в съвременната енергетика доведе до по-бързо изменение на външните устройства спрямо такива, използвани за битови цели. Различните проекти, изпълнявани от електроразпреде лителните дружества, и смяната на собствеността на средствата за измерване на електроенергията, даде възможност в практиката да навлязат съвременни циф рови електромери. Те работят паралелно с наличните все още електромеханични и хибридни измервателни средства. Налагащите се в съвременната техника интели гентни енергийни мрежи изискват и модерни средства за измерване и регулиране по тоците на консумирана електроенергия. Въвежданите от електроразпределител ните дружества управляеми микропроцесорни електромери са първа стъпка в из граждането на такива интелигентни енергийни мрежи.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1482
ISSN: 1311-3771
Appears in Collections:2021

Files in This Item:

File Description SizeFormat
204_212Jur_sbornik_2021.pdf1,01 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback