DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
4. Списание 'Компютърни науки и комуникации' >
2019 Брой 1 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1645

Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИ ФАКТОРИ ВЪРХУ ПРОЦЕСИТЕ НА ИНТЕГРАЦИЯ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ СИСТЕМИ НА БАЛКАНИТЕ
Други Заглавия: INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF TECHNICAL FACTORS ON THE PROCESSES OF INTEGRATION OF ENERGY SECTOR SYSTEM IN BALKAN REGION
Автори: Симионов, Радослав
Ключови Думи: ENTSO-E
Енергийна система
Трансграничен физически поток
Балансираща енергия
EVN
Cross-Border Physical Flow
Energy system,
Balancing Energy
ENTSO-E
Issue Date: 28-Mar-2023
Серия/Отчет но.: 2019 Брой 1;
Резюме: Развитието на енергийните процеси в рамките на Европейския съюз се регулира от действащото европейско законодателство. Процесът започва в края на миналия век. През 90- те години, когато повечето национални пазари на електроенергия и газ все още бяха монополизирани, Европейският съюз и държавите-членки решиха постепенно да отворят тези пазари за конкуренция. Първите директиви за либерализация (първи енергиен пакет) бяха приети през 1996 г. (електричество) и 1998 г. (природен газ) и трябваше да бъдат транспонирани в правните системи на държавите-членки до 1998 г. (електричество) и 2000 г. (природен газ). Вторият енергиен пакет беше приет през 2003 г. и директивите му трябваше да бъдат транспонирани в националното законодателство от държавите-членки до 2004 г., като някои разпоредби влизат в сила едва през 2007 г. Промишлените потребители и домакинствата вече могат да избират доставчиците си на природен газ и електричество от по-широк кръг от конкуренти. През април 2009 г. беше приет трети законодателен пакет за по-нататъшно либерализиране на вътрешния пазар на електроенергия и газ, който измени втория законодателен пакет и бе крайъгълен камък за изграждането на вътрешния енергиен пазар.
Описание: The development of energy processes within the European Union is regulated by current European legislation. The process began at the end of last century. In the 1990s, when most national markets for electricity and gas were still monopolized, the European Union and the Member States decided to gradually open those markets to competition. The first liberalization directives (first energy package) were adopted in 1996 (electricity) and 1998 (natural gas), and had to be transposed into the legal systems of the Member States by 1998 (electricity) and 2000 ( natural gas). The second energy package was adopted in 2003 and its directives had to be transposed into national law by the Member States by 2004, with some provisions coming into force only in 2007. Industrial consumers and households were already able to choose their suppliers natural gas and electricity from a wider range of competitors. In April 2009, a third legislative package was adopted to further liberalize the internal market for electricity and gas, which amended the second legislative package and was a milestone for the completion of the internal energy market.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1645
ISSN: 1314-7846
Appears in Collections:2019 Брой 1

Files in This Item:

File Description SizeFormat
document (4).pdf667,55 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback