DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Списание 'Бизнес посоки' >
2010 Брой 1 и 2 BG >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/284

Заглавие: Особености и управление на инвестиционния риск във фирмата
Други Заглавия: Features and management of investment risk in a compa
Автори: Kurteva, Galina
Ключови Думи: инвестиционен риск
методи за въздействие върху риска
investment risk
methods of influencing risk
Дата на Публикуване: 2010
Издател: Издание на Центъра по икономически и управленски науки -Бургаски свободен университет, 8000 Бургас , ул. “Сан Стефано” 62
Серия/Отчет но.: 2010 брой 1-2;стр.- 84
Резюме: В българските фирми управлението на риска все още не се развива достатъчно целенасочено; създадените системи за управление на риска не са апробирани в по- голямата част от икономическите структури. Необходимостта от изучаване на принципите на така наречения риск-мениджмънт и използването им в практиката може да бъде обоснована с множество обективни и субективни фактори, като: недостатъчно отразяване на риска в специализираната научна и популярна литература; пренебрегване на риска като цяло поради непознаването му; липса на достатъчно натрупан опит в ръководните кадри за управление в условията на риск; игнорирането му в съществуващото законодателство и т.н. Като аргумент за актуалността на проблематиката, свързана с управлението на риска може да се добави и факта, че рискът понякога е своеобразен стимул за ефективното използване на фирмения капитал. В този контекст в статията се представя спецификата на риска в инвестиционната дейност на фирмата и се акцентира се върху целта при управлението на инвестиционния риск – профилактика на условията, при които се изпълнява един инвестиционен проект и недопускане на възможността да се реализира рискова ситуация. The management of risk in the Bulgarian companies is not yet purposefully developed; the established systems for its management are not adapted in the majority of the economic structures. The necessity of studying the principles of the so-called “risk management” and their use in practice can be justified by many objective and subjective factors, such as: nsufficient coverage of the risk in the specialized scientific and popular literature; ignoring it, as a whole, because of not knowing it well; lack of sufficient experience in the representatives of the executive bodies for management in terms of risk; its disregarding in the legislation, etc. The fact that the risk is sometimes an original stimulus for the efficient use of the company capital could be added as an argument of the topicality of the problem related to the management of risk. In this context, the article presents the specifics of the risk in company investment activities and focuses on the goal when managing the investment risk – preventive maintenance of the conditions under which an investment project is implemented and non-admission to realize a risk situation.
Описание: Списание "Бизнес посоки" 2010 г. брой 1-2
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/284
ISSN: 1312-6016
Показва се в Колекции:2010 Брой 1 и 2 BG

Файлове в Този Публикация:

Файл Описание РазмерФормат
BFU_BP_2010_1-2_Kurteva.pdf1,59 MBAdobe PDFИзглед/Отваряне
Разглеждане на Статистики

Публикацияте в DSpace са защитени с авторско право, с всички права запазени, освен ако не е указно друго.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Обратна Връзка