DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Списание 'Бизнес посоки' >
2010 Брой 1 и 2 BG >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/285

Заглавие: Лидерство в проекта – актуалност и концептуални основи
Други Заглавия: In leadership project - timeliness and conceptual basis
Автори: Slavianska, Viara
Ключови Думи: лидерство в проекта
управление на проекти
ситуационен подход
project leadership
Дата на Публикуване: 2010
Издател: Издание на Центъра по икономически и управленски науки -Бургаски свободен университет, 8000 Бургас , ул. “Сан Стефано” 62
Серия/Отчет но.: 2010 брой 1-2;стр.- 98
Резюме: Статията разглежда един актуален за съвременната бизнес практика проблем, а именно – лидерството в проекта. Съвременната парадигма в проектния мениджмънт поставя акцент върху поведенческите, а не чисто техническите аспекти на проекта, което изисква повишено внимание към въпросите, свързани с управлението на човешките ресурси в него. Проследява се еволюцията на концепцията за проектното лидерство и се разкрива необходимостта от ситуационен подход, както и от провеждане на задълбочени изследвания за идентифициране на ситуационните променливи, влияещи върху ефективността на лидерството в проектния екип. The paper examines a live for the contemporary business practice problem, namely – project leadership. The modern paradigm in project management puts an accent upon the behavioral, not just technical aspects of the project, which requires a heightened attention towards the questions in connection with the project human resource management. The evolution of the concept for project leadership is traced back and is revealed the necessity from a situational approach, as well as extensive researches to identify the contextual variables, which have an influence upon the effectiveness of project leadership.
Описание: Списание "Бизнес посоки" 2010 г. брой 1-2
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/285
ISSN: 1312-6016
Показва се в Колекции:2010 Брой 1 и 2 BG

Файлове в Този Публикация:

Файл Описание РазмерФормат
BFU_BP_2010_1-2_Slavianska.pdf1,47 MBAdobe PDFИзглед/Отваряне
Разглеждане на Статистики

Публикацияте в DSpace са защитени с авторско право, с всички права запазени, освен ако не е указно друго.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Обратна Връзка