DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Център по информатика и технически науки / Faculty of Computer Science and Engineering >
ЦИТН Доклади / Papers >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/344

Заглавие: Примери за моделиране на коефициента на пречупване на ядрото и обвивката при оптичните влакна
Други Заглавия: Examples of modelling refractive index of the core and cladding in optical fibre
Автори: Angel, Toshkov
Ключови Думи: Optical fibers, macro bending losses, G.657
загуби от макроогъвания, стандарт G.657
Дата на Публикуване: 2012
Издател: Трети международен научен конгрес „50 ГОДИНИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА“ 2012, TU-Varna
Цитиране: [1]. Тошков А, Анализ на връзките между конструктивните и експлоатационните параметри на оптичните влакна, Варна, 2011. [2].Тошков А.„Нелинейни ефекти в оптичните влакна и тяхното влияние върху параметрите на предаване”, БСУ, Международна научна конференция „Взаимодействието теория-практика: ключови проблеми и решения”, Бургас, БСУ, 2011, БСУ, 2011 [3]. Тошков А. „Нелинейни ефекти на Раман и Брилюен в оптичните влакна”, БСУ, Международна научна конференция „Взаимодействието теория-практика: ключови проблеми и решения”, Бургас, БСУ, 2011, БСУ, 2011
Резюме: The cores of modern optical fibers are constructed of multiple layers having differing refractive index. By consistently building each layer separately can be modeled random profile of refractive index, which best meets, the stated requirements to the fiber. For the calculation of refractive index ni of each layer of the fiber can be used so-called formula Selmayer valid for binary silicon glass. The practical calculations can be a particular problem. he article provides some examples of calculation of the refractive index of single-layer optical fiber built on silica doped with germanium dioxide diboron trioxide, phosphorous pentoxide and fluorine
Описание: Ядрата на съвременните оптични влакна се изграждат от множество слоеве, които имат различаващ се коефициент на пречупване. Посредством последователното изграждане на всеки един слой поотделно се моделира произволен профил на коефициента на пречупване, който да отговаря най-добре на поставените към влакното изисквания. За пресмятане на коефициента на пречупване ni на всеки отделен слой от влакното може да бъде използвана така наречената формула на Селмайер валидна за двукомпонентни силициеви стъкла. Практическото пресмятане може да представлява определен проблем. Поради тази причина в статията са дадени някои примери пресмятане на коефициента на пречупване на единичен слой за оптични влакна, изградени на основата на силициев двуокис, легирани с германиев двуокис, двуборен триокис, двуфосфорен петоокис и флуор.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/344
ISBN: 978-954-20-0552-0
Показва се в Колекции:ЦИТН Доклади / Papers

Файлове в Този Публикация:

Файл Описание РазмерФормат
ПРИМЕРИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ОПТИЧНИ ВЛАКНА ПОДХОДЯЩИ ЗА СТАНДАРТА G657.pdf731,14 kBAdobe PDFИзглед/Отваряне
Разглеждане на Статистики

Публикацияте в DSpace са защитени с авторско право, с всички права запазени, освен ако не е указно друго.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Обратна Връзка