DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
5. Списание 'Съвременна хуманитаристика' / Magazine 'Contemporary Humanitaristics' >
2012 Брой 2 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/354

Заглавие: Социална интеграция и професионална реализация на хората с увреждания - ресурси и дефицити на подкрепящата среда
Други Заглавия: Social integration and professional realization of people with disabilities – resources and deficits of the supporting environment
Автори: Valchev, Gencho
Ключови Думи: инвалид
инвалидност
хора с увреждания
трудова заетост
социален ресурс
социално включване
интеграция
invalid
disability
handicapped
people with disabilities
employment
social resources
social inclusion
integration
Issue Date: 2012
Издател: Център по хуманитарни науки, Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, бул. „Сан Стефано” № 62
Серия/Отчет но.: 2012 брой 2;стр-53
Резюме: Предложения материал има теоретико-изследователски характер. Съдържанието е базирано на анализ на научни публикации по темата за интеграцията на хора с увреждания (деца и възрастни), дани от изследвания на НПО и правителствени агенции, нормативни документи от световно, европейско и национално значение. Целта на изследването е да направи анализ и оценка на актуалните ресурси на обществото за пълноценно полиаспектно включване на хората с увреждания в живота на социалния функционален организъм. This article has a theoretical and research character. The content is based on analysis of scientific publications on the integration of people with disabilities (children and adults) and regulations of world, European and national importance. The aim of the study is to make analysis and estimations of the actual resources of the society for complete multi-aspect integration of people with disabilities in the social functional organism.
Описание: Списание "Съвременна хуманитаристика" 2012 брой 2
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/354
ISSN: 1313-9924
Appears in Collections:2012 Брой 2

Files in This Item:

File Description SizeFormat
BFU_2012_02_Valchev.pdf400,47 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback