DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
3. Списание 'Бизнес посоки' >
2012 Брой 1 BG >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/498

Заглавие: Управление на конфликти посредством преговори, посредничество, медиация
Други Заглавия: Conflict management by negotiation, intermediation, and mediation
Автори: Ivanova, Radostina
Issue Date: 2012
Издател: Издание на Центъра по икономически и управленски науки - Бургаски свободен университет, 8000 Бургас , ул. “Сан Стефано” 62
Серия/Отчет но.: 2012 брой 1;стр.-82
Резюме: Статията цели да представи понятието за конфликт, управлението му и решаването му посредством доброволни несъдебни способи или арбитраж. Разгледано е понятието конфликт като е поставен акцент върху трудовите конфликти. Посочени са трудовите спорове, страните по тях и въпросите, които целят да бъдат уредени. Обяснена е ролята на преговорите в колективните трудови спорове и последиците при неизползването им. Представен е арбитражът и посредничеството за уреждане на колективни трудови спорове. В статията е отделено внимание на медиацията като доброволен способ за решване на конфликти, ролята на медиатора, неговите правомощия, процедурата по медиация, характера и действието на споразуменията, постигнати в процедурата по медиация. Представени са данни на действащ център за медиация относно отнесените за медиация спорове и тези, които са решени със споразумение. В статията е отделено внимание на правната уредба на арбитража в България, арбитражната процедура, действие на арбитражното решение. Посочени са данни от председателя на Арбитражния съд при Българската търговско промишлена палата относно броя на арбитражните дела и причината за увеличението им. This article aims to present the concept of conflict, its management and its solution through voluntary non-judicial means or arbitration. The concept of conflict is viewed focused on labor conflicts. There are indicated the labor disputes, the parties to them and issues that aim to be settled. There is an explanation of the role of negotiations in collective disputes and the consequences of not using them. The mediation and arbitration is introduced for the settlement of collective disputes. In the article is given attention on voluntary mediation as a means of settlement of conflicts, the role of mediator, its powers, the mediation process, the nature and effect of the agreements reached in mediation. A data is submitted to a working center for mediation on disputes referred for mediation and those disputes that are resolved by agreement. In the article is given attention to the rules of arbitration in Bulgaria, arbitration procedure, the effect of the arbitration solution. A data is indicated by the President of the Court of Arbitration at the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry on the number of arbitration cases and the reason for their increase.
Описание: Списание "Бизнес посоки" 2012 г. брой 1
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/498
ISSN: 1312-6016
Appears in Collections:2012 Брой 1 BG

Files in This Item:

File Description SizeFormat
BFU_BP_2012_1_Ivanova.pdf9,05 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback