DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Списание 'Бизнес посоки' >
2012 Брой 2 BG >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/500

Заглавие: Конкурентна среда на пазара за хотелски услуги в България- състояние и специфика
Други Заглавия: Competitive environment on the hotel services market in Bulgaria: status quo and specifics
Автори: Anastassova, Lina
Mihajlova, Miroslava
Ключови Думи: конкурентна среда
хотелски услуги
туристическо търсене
туроператори
competitive environment
hotel services
tourist demand
tour operators
Issue Date: 2012
Издател: Издание на Центъра по икономически и управленски науки - Бургаски свободен университет, 8000 Бургас , ул. “Сан Стефано” 62
Серия/Отчет но.: 2012 брой 2;стр.-5
Резюме: Настоящата статия представя резултатите от секторен анализ като акцентът е поставен върху анализа на конкурентната среда по предоставянето на хотелиерската услуга и нейната дистрибуция чрез туроператори, изследвайки детайлно договорните отношения между хотелиери и туроператори. Анализът е направен от гледна точка на концепцията на М.Портър за движещите сили на конкуренцията между фирмите, а в конкретния случай „доставчиците" са хотелите предоставящи туристическите услуги и конкуриращи се помежду си. Първичната информация е събрана чрез извадка от 182 хотела писма с постигнатата квота на възвръщаемост 96% т.е. 174 хотела и втора иавадка от 11 национални и регионални браншови организации, извършващи дейност в сектора. Във втората част на статията на основата на анализираните данни се правят заключения и изводи за конкурентната среда по предоставяне на хотелиерската услуга в България, като се идентифицират и възможни конкурентни проблеми, свързани със съществуването на вертикално интегрирани структури. The main aim of the European concept for tourism is the promotion of the competitiveness in a long-term perspective because according to the economic analysis of EC tourism is on third place in Europe as social-economic activity after trade and construction sector. At the same time one of the main 4 priority components for action in order to achieve the aims of the Initiative "An Industrial Policy for the globalization era" is again the promotion of the competitiveness in European scale. In this context the Commission for competition protection in Bulgaria conducted a survey and desk research of the competitive environment on the Bulgarian hotel services market. For the purposes of the paper, the analysis is made from the point of view of Michael Porter's theory of 5 forces of competition. The survey sample includes 174 Bulgarian hotels with various profiles in terms of star category, seasonality, geographical location and tourism product profile. The article presents the analysis of the survey data with conclusions and suggestions for improvement of the factors influencing negatively the competitive environment of the Bulgarian hotel sector.
Описание: Списание "Бизнес посоки" 2012 г. брой 2
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/500
ISSN: 1312-6016
Appears in Collections:2012 Брой 2 BG

Files in This Item:

File Description SizeFormat
BFU_BP_2012_2_Anastasova_Mihajlova.pdf36,79 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback