DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Списание 'Бизнес посоки' >
2013 Брой 1 и 2 BG >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/508

Заглавие: Операционен прочит на Базисния модел на комплексно административно обслужване
Други Заглавия: Operations management interpretation of the basic model of complex administrative services
Автори: Yorgova, Yulia
Ключови Думи: комплексно административно обслужване
публични услуги
процес на обслужване
управление на операциите
Лийн инструменти
complex administrative services
public services
service processes
operations management
Lean tools
Issue Date: 2013
Издател: Издание на Центъра по икономически и управленски науки - Бургаски свободен университет, 8000 Бургас , ул. “Сан Стефано” 62
Серия/Отчет но.: 2013 брой 1;стр.-38
Резюме: Като една от важните предпоставки за реализиране целите на административната реформа в България се приема извършването на промяна на управленския стил на публичната администрация чрез адаптиране и прилагане на подходи и инструменти, използвани в бизнес администрацията. Постигането на високо качество на предоставяните административни услуги, ефективност и ефикасност на дейностите по създаването им извеждат на преден план критично важната роля на управление на операциите в организациите и институциите от публичния сектор. Обект на настоящото изследване е Базисният модел на комплексно административно обслужване. В него след анализ на модела са изведени някои от основните задачи и отговорности на функцията операции в организациите и институциите, предоставящи административни услуги, във връзка с въвеждането на комплексно административно обслужване. Предложени са инструменти и подходи от практиката на бизнес администрацията, които биха били полезни при реализиране целите на модела в организациите от публичния сектор и подпомагащи някои от основните функционални решения в управление на операциите за производство на административните услуги – процес, капацитет, клиенти. As a prerequisite for realizing the objectives of the administrative reform in Bulgaria is considered the change of the management style of public administration, by adapting and applying the approaches and tools used in business administration. Achieving high quality of the administrative services, efficiency and effectiveness of their creation activities highlight the critical importance of operations management in the public sector organizations and institutions. The object of this study is Basic Model of Complex Administrative Services. Having analyzed the model, some of the key tasks and responsibilities of the function Operations in organizations and institutions providing administrative services in connection with the introduction of complex administrative services are outlined. In the paper are proposed tools and approaches out of the practice of business administration that would be useful in realizing the objectives of the model in the public sector organizations and supporting some of the key functional solutions in operations management for providing public services – process, capacity, customers
Описание: Списание "Бизнес посоки" 2013 г. брой 1
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/508
ISSN: 1312-6016
Appears in Collections:2013 Брой 1 и 2 BG

Files in This Item:

File Description SizeFormat
BFU_BP_2013_1_Yorgova.pdf508,55 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback