DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
3. Списание 'Бизнес посоки' >
2013 Брой 1 и 2 BG >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/511

Заглавие: Приложение на регресионен анализ за измерване на ефектите от насърчаване на продажбите
Други Заглавия: Regression analysis applied to sales promotion effects measurement
Автори: Luizov, Atanas
Ключови Думи: насърчаване на продажбите
регресионен анализ
продажби на стоковата категория
мултиколинеарност
лагови променливи
sales promotion
regression analisys
category sales
multicolinearity
lagged variables
Issue Date: 2013
Издател: Издание на Центъра по икономически и управленски науки - Бургаски свободен университет, 8000 Бургас , ул. “Сан Стефано” 62
Серия/Отчет но.: 2013 брой 2;стр.-35
Резюме: В статията се разглеждат три въпроса, свързани с приложението на регресионния анализ за измерване на ефектите от насърчаване на продажбите. Изборът на зависима променлива определя вида на ефектите, които могат да се измерят. Наличието на няколко независими променливи повдига въпроса за тяхното взаимодействие. Ефектите, свързани с промяна на времето на покупка предполагат включването на лагови променливи в регресионния модел. This article puts three issues related to the application of regression analysis to sales promotion effects measurement. The choice of the dependent variable determined the type of effects that can be measured. The presence of several independent variables raises questions about their interaction. Effects associated with purchase timing suggest the inclusion of lagged variables in the regression model.
Описание: Списание "Бизнес посоки" 2013 г. брой 2
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/511
ISSN: 1312-6016
Appears in Collections:2013 Брой 1 и 2 BG

Files in This Item:

File Description SizeFormat
BFU_BP_2013_2_Luizov.pdf174,23 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback