DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Годишници на БСУ / BFU Yearbooks >
2013 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/514

Заглавие: Опит в проектирането на производствена система за калкулиране на себестойност на единица продукт или услуга
Други Заглавия: Some experience in the design of a production system for calculating the cost of a product or a service
Автори: Kolev, Nikolay
Ключови Думи: опит
планиране
отчетност
контрол
себестойност на единица продукт или услуга
experience
planning
reporting
control
cost of a product or service
Issue Date: 2013
Издател: Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, бул. "Сан Стефано" №62
Серия/Отчет но.: TOM XXIX;str-7
Резюме: Текущото планиране и оперативния контрол на дейностите и процесите са средства на т. нар. оперативно или още текущо управление. Това е онази ежед- невна управленска практика, без която нито един бизнес не може да съществува. Тя изисква перманентно наблюдаване и анализиране на цялата стойностна верига с цел контрол по изпълнението на текущите задачи и краткосрочните цели. Тъй като обект на управлението при разноските по цялата стойностна верига е тех- ния принос за формиране на новосъздадена стойност, то това управление ще нари- чаме оперативно управление на разноските. То включва: - планиране, отчетност и контрол на себестойността на 1-ца продукт или услуга; - планиране, отчетност и контрол на влиянието на структурата на раз- носките върху печалбата/загубата от стопанската дейност; - планиране, отчетност и контрол на издръжката на дейностите. Вземането на правилни решения в процеса на оперативното управление на разнос- ките е невъзможно без информация. Осигуряването на такава е присъща задача на управленската отчетност. В настоящата студия ще се разгледа само проекти- рането на тази част от управленската отчетност на предприятието, на която се възлагат задачите по планиране, отчетност и контрол на себестойността на 1-ца продукт или услуга. Current planning and operational control activities and processes are means of so-called operational management. It's that daily management practice, without which no business can exist. It requires permanent monitoring and analysis of the entire value chain in order to control the execution of current tasks and short-term goals. Since the object of management costs are the whole value chain is their contribution to the formation of the newly value, then this government will call operational management costs. It includes: - planning, reporting and control of the cost of a product or service; - planning, reporting and control of the impact of the structure of costs on the profit / loss of business; - planning, reporting and control of maintenance activities.Sound, decision-making process in the operational management of costs is impossible without information. Provision of such is an inherent task of management reporting. In this paper will be investigated only the design of this part of the accountancy of the enterprise to which the task is planning, reporting and control the cost of a product or service.
Описание: Годишник на БСУ 2013 том XXIX
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/514
ISSN: 1311-221-X
Appears in Collections:2013

Files in This Item:

File Description SizeFormat
BFU_2013_T_XXIX_Kolev.pdf638,12 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback