DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Списание 'Бизнес посоки' >
2014 Брой 1 BG >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/551

Заглавие: Комуникациите в проектния екип
Други Заглавия: Communications in the project team
Автори: Slavianska, Viara
Ключови Думи: екип
заседание
комуникации
проект
communications
meeting
team
project
Issue Date: 2014
Издател: Издание на Центъра по икономически и управленски науки - Бургаски свободен университет, 8000 Бургас , ул. “Сан Стефано” 62
Серия/Отчет но.: 2014 брой;стр.-24
Резюме: Комуникациите са в основата на проектната дейност – те са неотменна част от процеса на възлагане на задачи, контролиране на тяхното изпълнение, вземане на решения, управление на конфликти и т.н. В зависимост от своето предназначение, проектните комуникации могат да приемат различни форми – формални или неформални, устни или писмени, структурирани или неструктурирани, и да се разпространяват чрез различни канали. Настоящата статия обръща специално внимание на екипните заседания като основен механизъм за обмен на информация в хода на изпълнението, включително инструмент за стартиране, управление и приключване на проекта. Разглеждат се особеностите на междуличностните комуникации при тяхното използване като средство за възлагане на задачи и за упражняване на контрол. Communications are at the root of the project activity – they are a fixed part of the process of assigning tasks, controlling their execution, making decisions, managing conflicts, etc. According to their purpose, the project communications could take different forms – formal or informal, oral or written, structured or unstructured, and could be disseminated through different channels. The present article turns a special attention to the team meetings as a basic mechanism for information exchange during the execution, inclusively an instrument for project start up, management and close out. There are considered the peculiarities of the interpersonal communications in their using as a means for task assignment and control execution.
Описание: Списание "Бизнес посоки" 2014 г. брой 1
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/551
ISSN: 1312-6016
Appears in Collections:2014 Брой 1 BG

Files in This Item:

File Description SizeFormat
BFU_BP_2014_1_Slavianska V.pdf230,76 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback