DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Списание 'Бизнес посоки' >
2014 Брой 2 BG >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/611

Заглавие: Стратегически решения спрямо конкурентите в условията на несигурност
Други Заглавия: Strategic decisions towards competitors in times of instability
Автори: Kurteva, Galina
Ключови Думи: бенчмаркинг
стратегическо планиране
видове бенчмаркинг
мисия
unstable business environment
instability
strategic management
Issue Date: 2014
Издател: Издание на Центъра по икономически и управленски науки - Бургаски свободен университет, 8000 Бургас , ул. “Сан Стефано” 62
Серия/Отчет но.: 2014 брой 2;стр.-50
Резюме: Промяна в поведението на факторите от външната за организациите среда, последващи вътрешни промени на организационните процеси; повишаваща се интензивност на влиянието на конкурентните сили и търсенето на възможности за подобряване на конкурентните предимства на организациите; бързо развитие на технологиите и реализиране на успешни инвестиционни проекти; нарастваща необходимост от оптимизация на бизнес процесите и намаляване на оперативните разходи - това са малка част от проблемите, съпътстващи ежедневието на съвременните организации. Нестабилната бизнес среда предизвиква мениджърите да променят своя подход на управление, като акцентират върху преодоляването на промените и несигурността. В статията се представя мнението на автора по един от основните проблеми в стратегическото управление на фирмата, свързан с определянето на успешна конкурентна стратегия. Change of the behavior of the factors from the external environment for the organization, the subsequent internal changes of the organizational processes; increasing intensity of the impact of competitive forces and the demand for opportunities for improving of the competitive advantages of organizations; rapid technological development and implementation of successful investment projects; growing need for optimization of the business processes and reducing of the operating costs - this is a small part of the problems accompanying the everyday life of contemporary organizations. The unstable business environment provokes managers to change their management approach, focusing on overcoming the changes and uncertainty. Thе article presents the opinion of the author about one of the common problems in the strategic management of the organization related to determine of a successful competitive strategy.
Описание: Списание "Бизнес посоки" 2014 г. брой 2
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/611
ISSN: 1312-6016
Appears in Collections:2014 Брой 2 BG

Files in This Item:

File Description SizeFormat
BFU_BP_2014_2_Kurteva.pdf178,45 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback