DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Списание 'Бизнес посоки' >
2015 Брой 1 BG >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/613

Заглавие: Публични разходи на Република България – емпирични характеристики и възможности за моделиране
Други Заглавия: Public expenditures of Republic of Bulgaria – empirical characteristics and modeling capabilities
Автори: Atanasov, Nikolay
Ключови Думи: публични разходи
държавен бюджет
публични финанси
брутен вътрешен продукт
Issue Date: 2015
Издател: Издание на Центъра по икономически и управленски науки - Бургаски свободен университет, 8000 Бургас , ул. “Сан Стефано” 62
Серия/Отчет но.: 2015 брой 1;стр.-14
Резюме: В предлаганата статия се прави опит за анализ и изследване на промените в общата сума на публичните разходи (PE) на Република България в периода преди по време и след световната финансово-икономическа креза. Предлагат се и се дискутират иконометрични модели, обясняващи промените в публичните разходи и осигуряващи възможности за прогнозиране на бъдещото им състояние. Предвид последиците от дългосрочните и стратегически решения в макроикономически план като най-подходящ за анализ е избран периода от 1998 до 2013 г.. При разработването на иконометрични модели на публичните разходи като независима променлива е използван номиналния БВП (GDP). Някои от по-важните резултати са както следва: публичните разходи имат ясно изразен възходящ тренд на развитие (относителния прираст в края, спрямо началото на периода, е 244%); трендът на PE и на GDP се описва чрез едни и същи функции (compound, growth и exponent), еднаква е и оценката на регресионния коефициент за двете променливи (β = 0,09); автокорелацията на изходните редове е значителна и се преодолява до 1 голяма степен след построяване на редове с разлики от първи порядък – I(1); от предложени четири модела, базирани на логаритмуваните разлики от първи порядък на изходните редове като статистически достоверен се оказва еднофакторен модел с независима променлива Diff(LnGDP,1) с R2 = 0,276 и оценка на коефициента пред предиктора 0,263 (Sig.T=0,026). Остатъците на същия модел отговарят на изискванията на МНК. The proposed article is an attempt to be analyzed and studied the changes in the total public expenditure (PE) of the Republic of Bulgaria in the period before, during and after the global financial and economic crises. It is offered and discussed an econometric models explaining changes in public expenditure and providing opportunities for predicting the future value of PE. Given the effects of long-term and strategic decisions in macroeconomic terms as the most suitable for analysis is selected the period from 1998 to 2013. The development of econometric models of public expenditure as an independent variable is used nominal GDP. Some of the most important results are as follows: PE has a clear upward trend of development (relative growth at the end of the period compared with the 1998 is 244%); the time changes of PE and GDP is described by the same trend functions (compound, growth and exponent), and the same is the evaluation of the regression coefficient before of independent “t” (β = 0,09); 1 autocorrelation of PE and GDP is significant and it is overcome to a large extent differences of first order - I (1); of the proposed four models based on the logarithmic differences of first order as statistically reliable become one model with independent variable Diff (LnGDP, 1) and this model has got R2 = 0,276 and coefficient before the predictor 0,263 (Sig.T = 0,026). The residuels of the same model also meet the requirements of OLS method.
Описание: Списание "Бизнес посоки" 2015 г. брой 1
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/613
ISSN: 1312-6016
Appears in Collections:2015 Брой 1 BG

Files in This Item:

File Description SizeFormat
BFU_BP_2015_1_Atanasov.pdf342,3 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback