DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Списание 'Бизнес посоки' >
2015 Брой 1 BG >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/616

Заглавие: Подходи за намаляване на разнородността на услугите
Други Заглавия: Heterogeneity of the services reduction approaches
Автори: Yorgova, Yulia
Ключови Думи: управление на операциите на услуги
разнородност
отклонения
service operations management
heterogeneity
variations
Issue Date: 2015
Издател: Издание на Центъра по икономически и управленски науки - Бургаски свободен университет, 8000 Бургас , ул. “Сан Стефано” 62
Серия/Отчет но.: 2015 брой 1;стр.-45
Резюме: Разнородността е присъща характеристика на услугите и се свързва с потенциала на разликите в изпълнението им. Разнородността отразява отклоненията в резултата на операциите при предоставянето на две еднакви услуги. Основната цел на статията е да се предложат подходи за намаляване на разнородността в резултата от предоставянето на услуги. За постигането и се изследват и анализират отклоненията в параметрите на операционната система, които водят до разнородност в крайния продукт. На тази база, прилагайки известни от управление на производството стратегии за редуциране или вграждане в операционната система на отклоненията се предлагат начини за въздействие върху различните типове вариации и се оценяват последствията от използването им за обслужващата организация и клиентите. Heterogeneity is an inherent feature of the services and it is associated with the potential of differences in their delivery. Heterogeneity reflects the variation in results of operations in the provision of two identical services. The article aims to suggest approaches to reduce heterogeneity in the service obtained. To that end, variations in the parameters of the operating system that lead to heterogeneity in the final product examined and analyzed. Based on this research by applying the strategies for reduction or accommodation of the variations in the operations system, methods for impact on the different types of variations are suggested. The consequences of their use for the service organization and customers are assessed.
Описание: Списание "Бизнес посоки" 2015 г. брой 1
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/616
ISSN: 1312-6016
Appears in Collections:2015 Брой 1 BG

Files in This Item:

File Description SizeFormat
BFU_BP_2015_1_Yorgova.pdf183,87 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback