DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
3. Списание 'Бизнес посоки' >
2015 Брой 1 BG >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/617

Заглавие: Развитие на икономика, базирана на знания и иновации чрез изграждане на Офис за Технологичен Трансфер: Резултати и продукти, разработени в рамките на проекта
Други Заглавия: Development of the based on knowledge and innovations economy through implementation of the Office for the Transfer of Technologies: Outcomes and products developed in the project framework
Автори: Zhelev, Yanislav
Toshkov, Angel
Nikolova, Evgeniya
Monova-Zheleva, Mariya
Ключови Думи: Технологичен трансфер
виртуален офис
степен на готовност за внедряване на иновация
икономически ефект от внедряване на иновация
програмируеми модули за управление на процеси
цифрови библиотеки
Technologies transfer
virtual office
technology readiness level
technology deployment degree
economy effect of the innovation deployment
programmable modules for processes control
digital libraries
Issue Date: 2015
Издател: Издание на Центъра по икономически и управленски науки - Бургаски свободен университет, 8000 Бургас , ул. “Сан Стефано” 62
Серия/Отчет но.: 2015 брой 1;стр.-88
Резюме: Тази публикация представя проект № BG161P003-1.2.02-0022-C0001 „Създаване на нов офис за трансфер на иновационни технологии в предприятията от Югоизточен регион”, финансиран по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер”, чийто бенефициент е Бургаски свободен университет. Описани са накратко целите и задачите на проекта, както и някои от постигнатите резултати от дейността му. Основно внимание се обръща на създадения виртуален офис за технологичен трансфер, разработените методологии за селектиране по степен на готовност за внедряване на иновативни продукти/процеси/услуги и оценка на икономическият ефект преди момента на фактическото прилагане. Представени са първите две селектирани технологии от базата данни на ОТТ. This paper presents the project № BG161P003-1.2.02-0022-C0001 „Implementation of new office for transfer of innovation technologies in business organisations of the South-East Region of Republic Bulgaria” co-financed by Operative Programme “Development of the Competitiveness of the Bulgarian Economy” 2007-2013, procedure BG161PO003-1.2.02 „Creation of new and development of existing technological transfers offices”. The beneficiary of this project is Burgas Free University.The aims and objectives of the project are briefly presented. The focus is put over the virtual office for the transfer of technologies, the developed methodologies for selection of innovative products/processes/services on the base of their readiness level and deployment degree, as well as evaluation of the economy effect of their deployment. The paper ends with a short presentation of the first two selected technologies from the data base of the office.
Описание: Списание "Бизнес посоки" 2015 г. брой 1
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/617
ISSN: 1312-6016
Appears in Collections:2015 Брой 1 BG

Files in This Item:

File Description SizeFormat
BFU_BP_2015_1_Zhelev_Toshokov_Nikolova_Zheleva.pdf343,52 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback