DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
1. Годишници на БСУ / BFU Yearbooks >
2016 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/658

Заглавие: ПОДХОДИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА УСЛУГА В УЧИЛИЩЕ
Други Заглавия: QUALITY ASSURANCE APPROACHES FOR THE EDUCATIONAL SERVICE AT SCHOOL
Автори: Ненова, Славка Вълчева
Ключови Думи: globalization
information society
education
quality
approaches of qualit
economy
functional
еfficacy
effectivity
competence
structural
systematical
Issue Date: 2016
Издател: Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, бул. "Сан Стефано" №62
Цитиране: https://www.bfu.bg/uploads/pages/godihnik2016-final.pdf
Серия/Отчет но.: TOM XXXIV;с. 86-121
Резюме: The study is an author’s extension of the essence of the education according to the quality of the learning process at school. The research is an introduction to the problem of the education’s quality bound with the globalization and information society. Some markers are important. The firstis connected with the study of the new social-economical environment and the new regulations in the education. The second includes the problems in the school education. The third, actually the main one, explains the main point and the specific character of the education and the approaches for building up of a quality system. The accent is in the appendix of the suitable way through the prysm of the economy, efficacy and effectivity. Indenxes and criteria from the practice are presented.
Описание: Студията е продължение на проучванията на автора за същността на образователната услуга в контекста на качеството на образователния процес в училище ( средни училища, професионални гимназии ). Изследването се представя като въведение към проблема за качеството на образователната услуга и неговата обвързаност с глобализацията и информационното общество. Няколко маркера определят изложението . Първият е свързан сизследване на новата социално – икономическа среда и изискванията, които тя поставя пред образованието. Вторият, обхваща проблемите, които съпътстват училищното образование. Третият, който се очертава като основен изяснява същността и спецификата на образователната услуга и възможните подходи за осигуряване на качеството й. Акцентът се поставя върху приложението на системния подход през призмата на икономичността, ефикасността и ефективността. Представят се показатели и критерии от практиката за измерване на качеството на образователната услуга
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/658
ISSN: 1311-221-X
Appears in Collections:2016

Files in This Item:

File Description SizeFormat
86_PDFsam_Godihnik2016-FINAL.pdf575,32 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback