DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Списание 'Съвременна хуманитаристика' / Magazine 'Contemporary Humanitaristics' >
2010 брой 1 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/67

Заглавие: Вестник за народната съдба
Други Заглавия: A newspaper for the people’s destiny
Автори: Georgiev, Todor
Ключови Думи: контент-анализ
новинарска история
драматизиране на факта
симбиоза на криминалното и политическото
стереотипно отразяване и конструиране на картината на света
content analysis
news story
symbiosis of criminal and political
stereotype reflection and structuring of the world picture
Issue Date: 2010
Издател: Център по хуманитарни науки, Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, бул. "Сан Стефано" №62
Серия/Отчет но.: 2010 брой 1;стр 45
Резюме: В статията се предлага критически анализ на съдържанието на благоевградския вестник „Струма”. Търсени са два типа характеристики – общи, презентативни за цялата регионална преса у нас, и физиономични, присъщи само на вестник „Струма”. Начинът, по която се разказват нови- нарските истории, както и симбиозата на криминалния и политическия дис- курс в най-голяма степен оформят специфичния образ на вестника. Правят се изводи, че при изображение на картината на света и на злото в общест- вото вестникът е възприел народната гледна точка, а посланията му пре- димно възпроизвеждат масовите стереотипи. The article offers a critical analysis of the contents of “Struma” newspaper of the town of Blagoevgrad. Two types of characteristics have been sought – general, representative for the entire regional press in our country, and physiognomic, inherent only to “Struma” newspaper. The way of telling the news story, as well as the symbiosis between the criminal and political discourse, form to the biggest extent the specific image of the newspaper. Conclusions are drawn that upon presenting the picture of the world and the evil in society, the newspaper has adopted the popular point of view and its slogans mainly reproduce the mass stereotypes
Описание: The article offers a critical analysis of the contents of “Struma” newspaper of the town of Blagoevgrad. Two types of characteristics have been sought – general, representative for the entire regional press in our country, and physiognomic, inherent only to “Struma” newspaper. The way of telling the news story, as well as the symbiosis between the criminal and political discourse, form to the biggest extent the specific image of the newspaper. Conclusions are drawn that upon presenting the picture of the world and the evil in society, the newspaper has adopted the popular point of view and its slogans mainly reproduce the mass stereotypes.
Списание „Съвременна хуманитаристика” 2010 брой 1
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/67
ISSN: 1313-9924
Appears in Collections:2010 брой 1

Files in This Item:

File Description SizeFormat
BFU_2010_01_georgiev.pdf272,49 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback