DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
3. Списание 'Бизнес посоки' >
2016 Брой 1 BG >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/686

Заглавие: Кариерното развитие - отговорност на индивида и организацията
Други Заглавия: CAREER DEVELOPMENT RESPONSIBILITY FOR THE INDIVIDUAL AND THE ORGANIZATION
Автори: Куртева, Галина
Ключови Думи: career
career development management
Issue Date: 2016
Издател: Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, бул. "Сан Стефано" №62
Цитиране: http://www.bposoki.bg/bg/2016/broy-1
Серия/Отчет но.: Брой 1;с. 35-39
Резюме: The contemporary macroeconomic environment is characterized by the dynamism and the uncertainty of the behavior of the factors in it. This environment requires the contemporary organization to seek new approaches to management, to strive for efficient use of the available resources in order to achieve sustainable competitive advantages. Besides, the competitive advantage is no longer considered only in relation to the material assets of the organization, but mostly in relation to the intangible ones. Nowadays, the organization puts great emphasis on the human resource and its effective synchronization with the overall organizational strategy. In other words, presently the sustainable strategic advantage depends primarily on the effective human resource management within the organization. What is essential for the organizational viability is the ability of the human resource management systems to attract, develop, motivate and retain employees. In this context, the article examines a current organizational issue related to human resource management, namely the career development management. It is presumed that the career development management is a process consisting of creation of appropriate conditions for development of the individual employees' careers where the organizational needs are synchronised with the individual employees' and abilities. Based on this presumption, the responsibility of both of the subjects – the organization and the individual, are systematized
Описание: Съвременната макроикономическа среда се характеризира с динамичност и неопределеност на поведението на факторите в нея. Тази среда изисква от съвременната организация да търси нови подходи за управление, да се стреми към ефективно използване на наличните ресурси, за да постигане устойчиви конкурентни предимства. При това, конкурентното предимство отдавна не се разглежда само във връзка с материалните активи на организацията, а най-вече с нематериалните. Понастоящем акцентът се поставя върху човешкия ресурс и неговото ефективно синхронизиране с общата стратегия на организацията. С други думи, устойчивото стратегическо предимство днес зависи най-вече от ефективното управление на човешкия ресурс в организацията. От съществено значение за организационната жизнеспособност е системите за управление на човешките ресурси да са способни да привличат, развиват, мотивират и задържат служители. В този контекст в статията се разглежда един актуален за съвременните организации проблем, свързан с управлението на човешките ресурси – управлението на кариерното развитие. От презумпцията, че управлението на кариерното развитие е процес на създаване на условия за развитие на индивидуалните кариери при синхронизиране на потребностите на организацията и предпочитанията и способностите на отделните служители, се систематизират отговорностите на двата субекта – организацията и индивида
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/686
ISSN: 2367-9247
Appears in Collections:2016 Брой 1 BG

Files in This Item:

File Description SizeFormat
38_PDFsam_Бизнес посоки 2016 1.pdf146,57 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback