DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Списание 'Бизнес посоки' >
2016 Брой 1 BG >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/692

Заглавие: Оценъчните разлики в селското стопанство, като резултат от модела на справедливата стойност
Други Заглавия: VALUATION DIFFERENCES IN AGRICULTURE, AS A RESULT OF THE FAIR VALUE MODEL
Автори: Тончев, Ивайло
Ключови Думи: accounting
agriculture
assessment
biological assets
agricultural produce.
Issue Date: 2016
Издател: Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, бул. "Сан Стефано" №62
Цитиране: http://www.bposoki.bg/bg/2016/broy-1
Серия/Отчет но.: Брой 1;с. 57-63
Резюме: Agriculture is a widespread industry worldwide. The presentation of its specific reporting objects (biological assets and agricultural produce) in the annual financial reports is regulated by SS 41 - Agriculture (SS 41) and IAS 41 Farming. The implementation of the National Financial Reporting Standards for small and medium-sized enterprises (which include SS 41) together with presentation and announcement provides organizational and methodological unity in implementation of accounting. In this article was carried a classification of known models of account of evaluative differences in agriculture is carried out and their inherent disadvantages are discussed. As a result, this work makes an attempt to develop and present a model for the reporting of the occurring evaluative differences aimed at preserving information about the initial assessment of the specific items and subsequent changes occurred by applying the concept of fair value. It sets the beginning of a discussion on the appropriateness of using the term "price differences" and its substitution with the term "evaluative / value differences".
Описание: Селското стопанство е широко застъпен отрасъл в световен мащаб. Представянето в годишните финансови отчети на специфичните за него отчетни обекти (биологични активи и селскостопанска продукция) е регламентирано от СС 41 - Селско стопанство (СС 41) и МСС 41 Земеделие. С прилагането на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (към които спада и СС 41) освен представяне и оповестяване се осигурява организационно и методологично единство при осъществяване на счетоводното отчитане. В настоящата статия е извършена класификация на част от познатите модели за отчитане на оценъчните разлики в селското стопанство, както и са дискутирани присъщите им недостатъци. В резултат на това в настоящия труд е направен опит за разработване и представяне на модел за отчитане на възникналите оценъчни разлики целящ запазване на информация за първоначалната оценка на специфичните отчетни обекти и последващите промени настъпили от прилагането на концепцията за справедливата стойност. Поставено е началото на дискусия относно уместността за използване на понятието "ценови разлики" и неговото заме стване с понятието "оценъчни/стойностни разлики".
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/692
ISSN: 2367-9247
Appears in Collections:2016 Брой 1 BG

Files in This Item:

File Description SizeFormat
60_PDFsam_Бизнес посоки 2016 1.pdf203,45 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback