DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Списание 'Бизнес посоки' >
2017 Брой 1 BG >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/706

Заглавие: ТЕХНОЛОГИЯ НА КОНТРОЛА ВЪРХУ ПОСЛЕДВАЩИТЕ РАЗХОДИ ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
Други Заглавия: TECHNOLOGY OF THE CONTROL ON THE SUBSEQUENT EXPENDITURES ON TANGIBLE FIXED ASSETS
Автори: Николова, Бистра
Ключови Думи: control influence
information sources
methods of the control
control hypotheses
guidelines of the control
tax control
financial-control study
models of the financial control
technology of the financial control
tangible fixed assets
subsequent expenditures
audit
Issue Date: 2017
Издател: Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, бул. "Сан Стефано" №62
Цитиране: http://www.bposoki.bg/bg/2017/broy-1
Серия/Отчет но.: Брой 1;с. 60-78
Резюме: In this paper are examined the technological aspects of the financial control on the subsequent expenditures for repair, improvement, reconstruction and modernization of the tangible fixed assets in the business enterprises. In this regard, an overview of our and foreign specialized publications was made, the methodological guidelines and procedures in force for the implementation of tax control by the authorities of the National Revenue Agency, as well as the established guidelines for application of the international audit standards in the field of the independent financial audit have been studied. As a result of the carried out study was clarified the technology for implementation of financial control on the subsequent expenditures on tangible fixed assets on the basis of two technological models of the financial control as for this purpose were systematized: the regulations with which is compared the state of the object of control in order to be established the negative deviations from the norms; the guidelines and hypotheses of the control; the applicable methods for documentary and practical control; the appropriate sources of information related to this object of the control; variants for realization of a control action in accordance with the violations admitted and the powers of the financial control authority. The developed terms of reference is relevant to the technology of the financial control as a whole, but still the focus is on a particular object of the financial control - namely the subsequent expenditures for tangible fixed assets. On its part, the technology of the financial control was clarified from the point of view of the authorities of the National Revenue Agency and the independent financial auditors, but nevertheless the conclusions drawn, the analytical comments and summaries are with a generally valid character and can be seen in the context of the financial control in general
Описание: В настоящата разработка са изследвани технологичните аспекти на финансовия контрол върху последващите разходи за ремонт, подобрение, реконструкция и модернизация на дълготрайните материални активи в стопанските предприятия. Във връзка с това, е направен обзор на наши и чуждестранни специализирани публикации, проучени са действащите методически указания и процедури при осъществяване на данъчен контрол от органи на Националната агенция за приходите, както и утвърдените ръководства за приложение на международните одиторски стандарти в сферата на независимия финансов одит. В резултат на извършеното изследване е изяснена технологията за осъществяване на финансов контрол върху последващите разходи за дълготрайни материални активи, въз основа на два технологични модела на финансовия контрол, като за целта са систематизирани: нормативните разпоредби, с които се съпоставя състоянието на обекта на контрол, за да се установят отрицателни отклонения от нормите; насоките и хипотезите на контрола; приложимите способи за документален и фактически контрол; подходящите информационни източници, свързани с този обект на контрола; варианти за реализиране на контролно въздействие, съобразно допуснатите нарушения и правомощията на финансово-контролния орган. Разработената проблематика има отношение към технологията на финансовия контрол като цяло, но все пак вниманието е насочено към конкретен обект на финансовия контрол, а именно – последващите разходи за дълготрайни материални активи. От своя страна, технологията на финансовия контрол е изяснена от гледна точка на органите от Националната агенция за приходите и независимите финансови одитори, но въпреки това направените изводи, аналитични коментари и обобщения са с общовалиден характер и могат да се разглеждат в контекста на финансовия контрол въобще.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/706
ISSN: 2367-9247
Appears in Collections:2017 Брой 1 BG

Files in This Item:

File Description SizeFormat
nikolova2_bg.pdf6,7 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback