DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
5. Списание 'Съвременна хуманитаристика' / Magazine 'Contemporary Humanitaristics' >
2010 Брой 2 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/72

Заглавие: Жълтата преса – състояние и тенденции
Други Заглавия: Yellow press – state and trends
Автори: Aleksieva, Mariya
Ключови Думи: медии
жълта преса
състояние
тенденции
media
yellow press
state
trends
Issue Date: 2010
Издател: Център по хуманитарни науки, Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, бул. "Сан Стефано" №62
Серия/Отчет но.: 2010 брой 2;стр 11
Резюме: Публикацията е свързана с изследователска работа по проект „Етнопсихологигвистични и социолингвистични аспекти на медийния език на пресата в България”, финансиран от фонда за научни изследвания. В нея е направен опит да се откроят особеностите на жълтата преса и България и да се очертаят тенденциите в нейното развитие. Търсят се отговори на въпросите: Коя е печелившата формула за многобройните ти- ражи на родните жълти вестници? С какво жълтите вестници печелят чита- телска аудитория? Може ли да се разчита на журналистическата автоцензу- ра и всеки ли я притежава? Какви са по-сериозните последици от жълтия бум за вестникарския ни пазар като цяло? Кои от жълтите вестници очерта- ват развитието на жълтата преса в България? Какви езикови стратегии за манипулация и варианти за т.нар. „масажиране на посланието” използват? The article is on the research work of the project ‘Ethnopsycholinguistic and Sociolinguistic Aspects of Media Language of the Bulgarian Press’, financed by the Scientific Research Fund. It is an attempt to highlight the specifics of Bulgaria and the yellow press, and to identify the trends in its development. It looks for answers to questions like: What is the winning formula for the numerous printings of the local yellow newspapers?, With what does the yellow press attract the readership?, Can we rely on the journalistic self-censorship and does everyone possess it?, What are the deeper after-effects of the yellow bang for the newspaper market as a whole?, Which of the yellow papers outline the development of the yellow press in Bulgaria?, What linguistic strategies for manipulating and options for handling the so-called „massaging of the message” are being used?
Описание: The article is on the research work of the project ‘Ethnopsycholinguistic and Sociolinguistic Aspects of Media Language of the Bulgarian Press’, financed by the Scientific Research Fund. It is an attempt to highlight the specifics of Bulgaria and the yellow press, and to identify the trends in its development. It looks for answers to questions like: What is the winning formula for the numerous printings of the local yellow newspapers?, With what does the yellow press attract the readership?, Can we rely on the journalistic self-censorship and does everyone possess it?, What are the deeper after-effects of the yellow bang for the newspaper market as a whole?, Which of the yellow papers outline the development of the yellow press in Bulgaria?, What linguistic strategies for manipulating and options for handling the so-called „massaging of the message” are being used?
Списание „Съвременна хуманитаристика” 2010 брой 1
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/72
ISSN: 1313-9924
Appears in Collections:2010 Брой 2

Files in This Item:

File Description SizeFormat
BFU_2010_02_aleksieva.pdf300,82 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback