DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Юридически сборник >
2015 >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/752

Заглавие: ПРАВОТО HА СПРАВЕДЛИВ СЪДЕБЕН ПРОЦЕС В АСПЕКТА НА ПРАВОТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО ОТ НЕЗАВИСИМ И БЕЗПРИСТРАСТЕН СЪД, СЪЗДАДЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНА. ПРАКТИКА ВЪВ ВРЪЗКА С АКТУАЛНИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ ВЪПРОСИ
Други Заглавия: THE RIGHT TO FAIR TRIAL IN THE ASPECT OF ENTITLEMENT TO A HEARING FROM AN INDEPENDENT AND IMPARTIAL TRIBUNAL ESTABLISHED BY LAW. RELATED CASE LAW IN THE CONTEXT OF TOPICAL ABOUT THE BULGARIAN REALITY QUESTIONS
Автори: Стефанова, Златка
Ключови Думи: independent court
im partiality of the court
Дата на Публикуване: 2015
Издател: Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, бул. "Сан Стефано" №62
Цитиране: https://www.bfu.bg/uploads/pages/01-sbornik-uristi-fina.pdf
Серия/Отчет но.: ТОМ XXII;с. 116
Резюме: In the presentation the subject is reviewed in the light of the following questions – if the random selection rinciple of case distribution set out in article 9 of the Judiciary system act isbreached, are we faced with a court, established in breach of the law (according to the Supreme Court of Cassation’s case law); is there a breach to the right of a civilian to a hearing from an independent court if he is tried by military courts (according to the case law of the European Court of Human Rights (ECHR)); what does the independence of the court constitute of and what are the objective and the subjective tests for impartiality of the court (according to the case law of the ECHR and the Supreme Court of Cassation).
Описание: В изложението темата е разгледана през призмата на въпросите: ако бъде нарушен принципът за случайното разпределение на делата по чл. 9 от Закона за съдебната власт, изправени ли сме пред съд , съставен в нарушение на закона ( според практиката на Върховния касационен съд (ВКС)); нарушава ли се правото на независим съд на цивилните граждани , съдени от военни съдилища ( според практиката на Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ)); какво представлява независимостта на съда и какви са субективният и обективният тест за безпристрастност на съда (според практиката на ЕСПЧ и ВКС).
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/752
ISSN: 1311-3771
Показва се в Колекции:2015

Файлове в Този Публикация:

Файл Описание РазмерФормат
116_Стефанова, Златка ПРАВОТО НА СПРАВЕДЛИВ СЪДЕБЕН ПРОЦЕС В АСПЕКТА НА ПРАВОТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО ОТ НЕЗАВИСИМ И БЕЗПРИСТРАСТЕН СЪД, СЪЗДАДЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНА. ПРАКТИКА В.pdf263,87 kBAdobe PDFИзглед/Отваряне
Разглеждане на Статистики

Публикацияте в DSpace са защитени с авторско право, с всички права запазени, освен ако не е указно друго.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Обратна Връзка