DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Списание 'Бизнес посоки' >
2017 Брой 1 BG >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/781

Заглавие: Въздействие на технологиите и иновациите върху пазара на куриерските услуги
Други Заглавия: The impact of technology and innovation on the courier services market
Автори: Кръстев, Кристиан
Ключови Думи: куриерски услуги
иновации
добавена стойност
технологии
ефективност
Issue Date: 11-Sep-2017
Резюме: Публикацията е посветена на въздействието на новите технологии и иновации върху пазара на куриерските услуги. Темата е актуална, защото разглежда промените, които настъпват с дерегулацията на европейските пазари и засилената конкуренция в световен план по отношение на предлагането на куриерските услуги, както и все по-специфичното търсене от страна на потребителите. Публикацията разглежда най- значимите технологии, влияещи пряко върху процесите в бизнес модела на предоставяне на услугите. Направена е оценка на ефикасността на основни технологии и иновации, адаптирани в управлението на куриерските услуги. На база на теоретични модели и съществуващи бизнес практики е изготвена класификация на ефектите, които разгледаните технологии оказват върху елементите на ефективността и управлението на куриерските услуги. В основната теза на публикацията е подчертано положителното въздействие на новите технологии върху куриерските услуги, въпреки че определени групи потребители изпитват затруднение в използването им. Тезата е доказана чрез подробно описание на въздействието на технологиите в стъпките на бизнес процеса, като е направено обобщение, че успехът на пазара на куриерските услуги е силно зависим от адаптирането на технологиите към нуждите и специфичните изисквания на доставчиците и техните клиенти. рТехнологиите сами по себе си, така и в синергия, имат положително въздействие върху ефективността, ефикасността,устойчивото развитие на пазара на куриеските услуги.
Описание: Тhe publication focuses on the impact of new technologies and innovations on the courier services market. This topic is up to date because it looks at the changes that have taken place in the deregulation of European markets and the increased global competition in terms of courier services and increasingly demand for consumers. The publication looks at the most significant technologies that directly affect processes in the business model of service delivery. Efficiency of key technologies and innovations adapted to the management of courier services has been assessed. Based on theoretical models and existing business practices, a classification of the effects that the technologies examined have on the efficiency and management of courier services has been prepared. The main thesis of the publication is to highlight the positive impact of new technologies on courier services, although certain groups of consumers have difficulty in using them. This thesis has been demonstrated through a detailed description of the impact of technology in the business process steps, summarizing that the success of the courier services market is heavily dependent on the adaptation of technology to the needs and specific requirements of suppliers and their customers. Techniques both in themselves and in synergy have a positive impact on the effectiveness, efficiency,sustainable development of the market for courier services.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/781
ISSN: 1312 - 6016 (Print)
2367 - 9247 (Online)
Appears in Collections:2017 Брой 1 BG

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Krastev BG.pdf850,52 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback