DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Списание 'Бизнес посоки' >
2017 Брой 1 BG >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/782

Заглавие: Социалните предприятия - съвременност и традиции
Други Заглавия: Social enterprises - modernity and traditions
Автори: Нарлев, Юлиян
Ключови Думи: социални предприятия
кооперативно движения
еволюция на концепцията на социалните предприятия - дарителство
социялно предприемачество
корпоративно социално предприятие
Issue Date: 11-Sep-2017
Резюме: От началото на осемдесетте години на миналия век въпросите за социалните предприятия придобиват особена популярност – практико-приложна, както и научна значимост. За един кратък период от време, близо половин век, социалните предприятия стават неразделна част от образованието и от академичните изследвания; превръщат се във фактори, влияещи осезаемо върху социалната и икономическа политика. Формирането и развитието на социалните предприятия са следствие на дълбоки социални, демографски, културни, глобални, обществени промени – резултат на капитализма и на неговия крайъгълен камък, предприемчивостта. Съвременната и иновативна теория по въпроса е естествено продължение на стратегиите за промяна на обществата и на света – в глобален аспект, както и отговор на нестопанския, на обществения и бизнес сектор – в опит да разрешат актуалните и важни въпроси на времето. Поради изложените обстоятелства по-горе, настоящото проучване има за цел да се изследват и да се анализират в теоретичен план основите на социалните предприятия, като на тази основа да се изведат и систематизират техните съвременни перспективи за развитие.
Описание: Since the early eighties of the last century, social enterprise issues have become particularly popular - both practical and applied, as well as scientific significance. For a short period of time, nearly half a century, social enterprises have become an integral part of education and academic research; they become factors that have a significant effect on social and economic policy. Formation and development of social enterprises are the result of deep social, demographic, cultural, global, social changes - the result of capitalism and its cornerstone, entrepreneurship. Modern and innovative theory on the issue is a natural continuation of strategies for changing societies and the world - globally, as well as responding to the nonprofit, the public and business sectors - in an attempt to solve topical and important issues of time. Due to the above, the present study aims to explore and analyze the theoretical background of social enterprises, drawing on and systematizing their current development prospects.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/782
ISSN: 2367 - 9247 (Online)
1312 - 6016 (Print)
Appears in Collections:2017 Брой 1 BG

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Narlev BG.pdf206,19 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback