DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
2. Издания на БСУ от международни конференции / Collection of Papers of BFU from International Conferences >
2016. Новата идея в образованието. Том 2 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/899

Заглавие: ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ И ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ
Други Заглавия: APPLICATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE TEACHING OF MUSIC IN GENERAL EDUCATION AND THE EVALUATION OF THE RESULTS OF THEIR USE
Автори: Пастармаджиев, Валери
Ключови Думи: ИКТ
ИКТ инструменти
обучение по музика
ICT
ICT tools
empirical testing
music classes
Issue Date: 14-Sep-2017
Резюме: Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) стават неизменна част от обучението на подрастващите. Възможностите, които предоставят ИКТ устройствата, софтуера и мрежата биха могли да играят съществена роля за мотивацията им за учене, както и за оптимизиране възприемането и затвърдяването на новите знания. Това в много голяма степен се отнася и за обучението по музика. В разработката се прави опит за систематизиране на ИКТ инструментите, използвани в часовете по музика и начините за изследване на техния ефект върху образователния процес. Разглеждат се анализи по темата и емпирични тествания на ефекта от ИКТ в часовете по музика.
Описание: Information and communication technologies (ICT) are becoming an integral part of the education of adolescents. Opportunities offered by ICT devices, software and network could play an essential role in their motivation to learn and to optimize the adoption and assimilation of new knowledge. This largely applies to music education. The paper is an attempt to systematize ICT tools used in music classes and the ways to study their effect on the educational process. Analyses on the topic and empirical test of the impact of ICT in music classes are reviewed
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/899
ISBN: 978-619-7126-28-0
Appears in Collections:2016. Новата идея в образованието. Том 2

Files in This Item:

File Description SizeFormat
377_PDFsam_Final_Tom2.pdf366,48 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback