DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Издания на БСУ от международни конференции / Collection of Papers of BFU from International Conferences >
2014. СЪВРЕМЕННИ УПРАВЛЕНСКИ ПРАКТИКИ VIII „ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ И РИСК В БИЗНЕС ПРОЕКТИТЕ” >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/935

Заглавие: ИНСТРУМЕНТИ И ПОЛИТИКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И УСТОЙЧИВ ЛАНДШАФТ
Други Заглавия: INSTRUMENTS AND POLICIES OF EUROPEAN UNION FOR REGIONAL DEVELOPMENT AND SUSTAINABLE LANDSCAPE
Автори: Карачева, Любима
Ключови Думи: регионално развитие
устойчив ландшафт
зелена инфраструктура
Европейска конвенция за ландшафта
жизнен ландшафт
regional development
sustainable landscape
European Landscape Convention
liveable landscapes
green infrastructure
Issue Date: 15-Sep-2017
Резюме: Европейският съюз се характеризира с различни управленски и планови системи по отношение на ландшафта, както и пространственото планиране. Развитието на политиката за териториално сближаване в ЕС се превръща във водещ инструмент в прилагането на европейските политически насоки. Регионалните политики в ЕС все по-често се фокусират върху хармонично териториално развитие. Европа е свидетел на широко прилагане на Европейската конвенция за ландшафта (Съвет на Европа, 2000 г.), която се вгражда в планирането, защитата и управлението на ландшафта чрез укрепване на институционалната рамка и създаване на приобщаващ, съсредоточен върху хората подход. Изготвянето на интегрирани ландшафтни планове и ландшафтни оценки в рамките на пространственото планиране се превърна в потенциален актив в законодателството за регионалното развитие в посока към устойчивост. Идентифицирането на успешни подходи в комбиниране на управлението на ландшафта и социално-икономическото развитие са основа за планиране за Жизнен ландшафт (Liveable Landscapes) под формата на насоки и препоръки за политиката. Една от целите на Европейската комисия (Околна среда) е да защитава, опазва и подобрява околната среда за настоящите и бъдещите поколения. Новата стратегия за Зелена инфраструктура (Green Infrastructure) е политика, която трябва да гарантира високо ниво на защита на околната среда и запазва качеството на живот на гражданите на ЕС. От голяма важност е да се определят механизмите (инструменти и политики), които могат да се използват за засилване на интеграцията на ландшафта, както и пространственото планиране
Описание: The European Union is characterized by different management and planning systems in terms of landscape and spatial planning. Development of the EU territorial cohesion policy is taking the lead instrument in the implementation of EU policy guidelines. Regional policies in the EU are increasingly focusing on harmonious territorial development. Europe is a witness of widespread implementation of the European Landscape Convention (Council of Europe, 2000) which is embedded in the landscape planning protection and management by strengthening the institutional framework and creating an inclusive, people-centered approach. Developing an integrated landscape plans and assessment in spatial planning has become a potential asset in law on regional development towards sustainability. Identification of successful approaches in combining landscape management and socio - economic development are the basis for Liveable Landscape planning and policy recommendations and guidelines. One of the European Commission (Environment) aims is to protect, preserve and improve the environment for present and future generations. The new strategy for Green Infrastructure is a policy that should ensure a high level of protection of the environment and preserve the quality of life of EU citizens. It is extremely important to identify the mechanisms (tools and policies) that can be used to enhance the integration of landscape and spatial planning
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/935
ISSN: 1313-8758
Appears in Collections:2014. СЪВРЕМЕННИ УПРАВЛЕНСКИ ПРАКТИКИ VIII „ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ И РИСК В БИЗНЕС ПРОЕКТИТЕ”

Files in This Item:

File Description SizeFormat
107_PDFsam_SUPVIII-2014.pdf394,36 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback