DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Издания на БСУ от международни конференции / Collection of Papers of BFU from International Conferences >
2014. СЪВРЕМЕННИ УПРАВЛЕНСКИ ПРАКТИКИ VIII „ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ И РИСК В БИЗНЕС ПРОЕКТИТЕ” >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/950

Заглавие: ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ – ОПРЕДЕЛЯЩ ФАКТОР ЗА ФОРМИРАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ КАКТО В БЪЛГАРИЯ, ТАКА И В ЦЕЛИЯ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Други Заглавия: INSURANCE INTERMEDIARIES – A DETERMINING FACTOR IN THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF INSURANCE PROCESSES IN BULGARIA AND THROUGHOUT THE EUROPEAN UNION
Автори: Атанасов, Милен
Ключови Думи: застрахователно посредничество
брокер
агент
застрахователен пазар
пласментен канал
премийни приходи
insurance intermediation
broker
agent
insurance market
distribution channel
incomes from insurance premiums
Дата на Публикуване: 15-Сеп-2017
Резюме: В глобален аспект основният дял от приходите на застрахователните дружества в отделните страни членки на Европейския съюз се реализира чрез застрахователните посредници – брокери и агенти. В тази връзка се наблюдава уеднаквяване на законовата и подзаконовата нормативна уредба на република България с европейските разпоредби в областта на застраховането, с цел постигане на синхрон и усъвършенстване на новите застрахователни отношения. Основен акцент следва да се даде на изключително положителния и благоприятен ефект, който се наблюдава в следствие влиянието на европейските Директиви върху Кодекса на застраховането у нас.
Описание: From a global perspective the main share of incomes generated by insurance companies in the member countries of the European Union comes from insurance intermediaries – brokers and agents. With reference to this, there is a trend of unification of Bulgarian primary and subordinate insurance legislation with that of the EU countries in order to achieve synchronization and improvement of new relationships in the field of insurance. An emphasis should be put on the extremely positive and beneficial effect the European directives have on the Insurance Code in the country. This allows for a precise definition of the processes in the basis of insurance and reinsurance intermediation of brokers and agents. On the other hand, all activities and services beyond the scope of intermediation could also be differentiated clearly.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/950
ISSN: 1313-8758
Показва се в Колекции:2014. СЪВРЕМЕННИ УПРАВЛЕНСКИ ПРАКТИКИ VIII „ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ И РИСК В БИЗНЕС ПРОЕКТИТЕ”

Файлове в Този Публикация:

Файл Описание РазмерФормат
243_PDFsam_SUPVIII-2014.pdf454,91 kBAdobe PDFИзглед/Отваряне
Разглеждане на Статистики

Публикацияте в DSpace са защитени с авторско право, с всички права запазени, освен ако не е указно друго.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Обратна Връзка