DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Издания на БСУ от международни конференции / Collection of Papers of BFU from International Conferences >
2014. СЪВРЕМЕННИ УПРАВЛЕНСКИ ПРАКТИКИ VIII „ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ И РИСК В БИЗНЕС ПРОЕКТИТЕ” >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/951

Заглавие: ПРАВНИ АСПЕКТИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПУБЛИЧНИТЕ БЛАГА В КОНТЕКСТА НА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ДЪРЖАВАТА
Други Заглавия: LEGAL ASPECTS OF PUBLIC GOODS GOVERNMENT IN THE CONTEXT OF THE STATE SOCIAL POLICY
Автори: Куманова, Елица
Ключови Думи: държавно управление
социална политика
публични средства
state government
social policy
public goods
Дата на Публикуване: 15-Сеп-2017
Резюме: Държавното управление е реализиране на държавна власт чрез вземане на решения, насочени към дейността на съответната държавна организация. Задължителният характер на решенията се основава на социалната власт, присъща на всяка отделна организация. В този план управлението представлява реализиране на социална власт, а именно властване във функционален и институционален аспект. Функционално е държавното управление, което е насочено или обхваща осъществяването на държавните политики. Правните блага се характеризират както със субстанционални, така и с юридически белези, относими към тяхното признаване от позитивното право за обекти на субективни права, задължения и императиви във връзка с целите и задачите на правното регулиране
Описание: State government is depicted as implementation of state power by making decisions aimed at functioning of the state organization. Binding nature of the decisions is based on social power that is inherent in each organization. From this point of view the process of management is a realization of social power, namely power in functional and institutional aspects. Functionally government focuses and covers the implementation of state policies. Legal goods is characterized both by substantial and legal characteristics relevant to their recognition by positive law for objects of subjective rights, obligations and imperatives in relation to the goals and objectives of legal regulation
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/951
ISSN: 1313-8758
Показва се в Колекции:2014. СЪВРЕМЕННИ УПРАВЛЕНСКИ ПРАКТИКИ VIII „ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ И РИСК В БИЗНЕС ПРОЕКТИТЕ”

Файлове в Този Публикация:

Файл Описание РазмерФормат
248_PDFsam_SUPVIII-2014.pdf468,45 kBAdobe PDFИзглед/Отваряне
Разглеждане на Статистики

Публикацияте в DSpace са защитени с авторско право, с всички права запазени, освен ако не е указно друго.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Обратна Връзка