DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Списание 'Съвременна хуманитаристика' / Magazine 'Contemporary Humanitaristics' >
2017 Брой 1 >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/966

Заглавие: ВЪЗДЕЙСТВАЩАТА ОБРАЗНОСТ НА СРАВНЕНИЯТА В РЕАЛИТИ РОМАНА НА БОЯН БИОЛЧЕВ "АНТАРКТИДА - ОКОТО НА КОСМОСА"
Други Заглавия: THE INFLUENCING FIGURATIVENESS OF THE COMPARISONS IN BOYAN BIOLCHEV’S REALITY NOVEL „THE ANTARCTIC – THE EYE OF THE COSMOS”
Автори: Ватева, Веселина
Ключови Думи: непредикативни и предикативни сравнения
сравнения реминисценции
образни сравнения
non-predicative and predicative comparisons
comparisons reminiscences
figurative comparisons
Дата на Публикуване: 15-Яну-2018
Резюме: В статията се анализират сравненията в романа на Боян Биолчев „Антарктида – окото на космоса”. Преобладаващите сравнения са непредикативни. Сред тях се обръща внимание на образните сравнения, създадени на основата на лексеми с метафорично значение. Разглеждат се още сравнения реминисценции и такива, в които признакът за сравняване е експлициран езиково чрез епитет или чрез изречение. Представят се и някои по-рядко срещани предикативни сравнения.
Описание: In the article, the comparisons in Boyan Biolchev’s novel „The Antarctic – the Eye of the Cosmos” are analyzed. The prevailing comparisons are non-predicative. Among them, attention is paid to the figurative comparisons created on the basis of lexemes with metaphorical meaning. Reviewed also are comparisons reminiscences and those, in which the comparison criterion is linguistically explicated through an epithet or through a sentence. Presented are also some rarely met predicative comparisons
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/966
ISSN: ISSN 1313-9924
Показва се в Колекции:2017 Брой 1

Файлове в Този Публикация:

Файл Описание РазмерФормат
78 84_PDFsam_SH-1-2017.pdf306,51 kBAdobe PDFИзглед/Отваряне
Разглеждане на Статистики

Публикацияте в DSpace са защитени с авторско право, с всички права запазени, освен ако не е указно друго.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Обратна Връзка