ЛИЦЕНЗ ЗА НЕИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Чрез подписването и представянето на този лиценз, Вие (авторът/ите или притежателят на авторски права) давате правото на университетската система DSpace да възпроизвежда, прехвърля (както е описано по-долу) и/или разпрастранява въведената от Вас информация (включително резюмето) в цял свят в печатна и електронна форма и във всякакъв формат, включително аудио или видео.

Вие се съгласявате, че университетската система DSpace може, без да променя съдържанието, да прехвърля въведената от Вас информация в друг формат с цел архивиране и запазване.

Вие също се съгласявате, че университетската система DSpace може да съхранява повече от едно копие на въведената от Вас информация с цел гарантиране на сигурността и архивиране.

Вие декларирате, че въведената от Вас информация е Ваша оригинална работа и че Вие имате правото да прехвърляте правата, съдържащи се в този лиценз. Вие също така декларирате, че въведената от Вас информация не застрашава, доколкото Ви е известно, ничии други авторски права.

Ако въведената от Вас информация съдържа материали, за които Вие нямате авторски права, Вие декларирате, че сте получили неограниченото позволение на собственика на авторски права да прехвърлите на университетската система DSpace правата, изискуеми от този лиценз и че материалът, собственост на третата страна, е ясно посочен и описан в рамките на съдържанието на публикацията.

АКО ВЪВЕДЕНАТА ОТ ВАС ИНФОРМАЦИЯ СЕ ОСНОВАВА НА РАБОТА, КОЯТО Е СПОНСОРИРАНА ИЛИ ПОДКРЕПЯНА ОТ АГЕНЦИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ, РАЗЛИЧНА ОТ УНИВЕРСИТЕТСКАТА СИСТЕМА DSPACE, ВИЕ ДЕКЛАРИРАТЕ, ЧЕ СТЕ ИЗПЪЛНИЛИ СВОИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, КОИТО ПРОИЗТИЧАТ ОТ ПОДОБЕН ДОГОВОР ИЛИ СПОРАЗУМЕНИЕ.

Университетската система DSpace ясно ще посочи Вашето име (имена) като автор (и) на въведената информация и няма да прави никакви промени, освен разрешените чрез този лиценз.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NON-EXCLUSIVE DISTRIBUTION LICENSE

By signing and submitting this license, you (the author(s) or copyright owner) grants to DSpace University (DSU) the non-exclusive right to reproduce, translate (as defined below), and/or distribute your submission (including the abstract) worldwide in print and electronic format and in any medium, including but not limited to audio or video.

You agree that DSU may, without changing the content, translate the submission to any medium or format for the purpose of preservation.

You also agree that DSU may keep more than one copy of this submission for purposes of security, back-up and preservation.

You represent that the submission is your original work, and that you have the right to grant the rights contained in this license. You also represent that your submission does not, to the best of your knowledge, infringe upon anyone's copyright.

If the submission contains material for which you do not hold copyright, you represent that you have obtained the unrestricted permission of the copyright owner to grant DSU the rights required by this license, and that such third-party owned material is clearly identified and acknowledged within the text or content of the submission.

IF THE SUBMISSION IS BASED UPON WORK THAT HAS BEEN SPONSORED OR SUPPORTED BY AN AGENCY OR ORGANIZATION OTHER THAN DSU, YOU REPRESENT THAT YOU HAVE FULFILLED ANY RIGHT OF REVIEW OR OTHER OBLIGATIONS REQUIRED BY SUCH CONTRACT OR AGREEMENT.

DSU will clearly identify your name(s) as the author(s) or owner(s) of the submission, and will not make any alteration, other than as allowed by this license, to your submission.